Курсові та дипломні купляють тут

Мікроекономіка

1. Віддача від масштабу в довгостроковому періоді 2. Оптимальний план випуску продукції монополіста в короткостроковому періоді 3. Відомі обсяги попиту на товар при різних рівнях цін на нього: Р, грн. QD, од. TR, тис.грн. Цінова еластичність Дугова еластичність Характер попиту 0,5 70 1,0 60 1,5 50 2,0 40 2,5 30 3,0 20 3,5 10 Завдання: […]

Статистика

Задача 1. За результатами групування проведіть порівняльний аналіз розподілу за рівнем прибутковості активів на початок і кінець року. З цією метою перегрупуйте обидва ряди розподілу, виділивши чотири групи: 1) до 10%; 2) 10-15%; 3) 15-20%; 4) 20% і більше. Зробіть висновки про структурні зрушення. № пор. Прибутковість активів, % № пор. Прибутковість активів, % На […]

Податкова система

Вступ 1.Податкові різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій. Порядок їх застосування при нарахуванні податку на прибуток 2. Платники екологічного податку, об’єкти, база оподаткування та ставки податку Тестові завдання Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників за рахунок: а) доходів платника; б) прибутків платника; в) розміру об’єкта оподаткування; г) цінової надбавки. Витрати на ліквідацію осно¬вних засобів […]

Бухгалтерський облік на малих підприємствах

Вступ 1.Облік формування статутного капіталу та виходу засновника (учасника) з товариства з використанням спрощеного плану рахунків 2.Особливості складання Звіту про фінансові результати за формою 2-м Тестові завдання 1. Для платників єдиного податку 4-ї групи розмір ставки єдиного податку з одного гектара сільськогосподарських угідь становить (у відсотках бази оподаткування) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, […]

Бухгалтерський облік

1. Синтетичний облік капітальних інвестицій на придбання нематеріальних активів 2. Облікова оцінка виробничих запасів при придбанні, вибутті та на дату балансу 3. Оцінювання, аналітичний та синтетичний облік готової продукції в бухгалтерії підприємства Тестові завдання 1. Відображення сум за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов’язані з придбанням основних засобів здійснюється проведенням: а) […]

Бюджетна система

1. Види бюджетів, їх призначення і характеристика 2. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування 3. Проаналізувати виконання видаткової частини Державного бюджету України за останні два роки Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

1. Характеристика нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини у суспільстві 2. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів 3. Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

1. Порівняльна характеристика бюджетних систем зарубіжних країн і України 2. Місцеві бюджети: види, склад та структура видатків 3. Державні цінні папери на фінансовому ринку Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

Вступ 1. Зміст та характеристика доходів бюджету 2. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах 3. Завдання казначейства з касового виконання державного бюджету України Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

1. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної та міжнародної політики держави 2. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами 3. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора національної економіки Висновки Список використаних джерел

Страхування

1. Визначення та формування попиту на страхові послуги. Служба маркетингу страхової компанії 2. Роль реклами в реалізації страхових послуг 3. Страхові посередники та їхні функції 4. Контроль за реалізацією страхових послуг Тести 2. Страхова премія — це: а) винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження страхової угоди; б) оплата послуг страхового брокера; в) плата страхувальника за страховку; […]

Податкова система

Ессе: Основні завдання податкової політики в Україні 1. Способи сплати податкових платежів та їх характеристика 2. Елементи податку, їх характеристика 3. Зміст, значення та необхідність єдиного податку. Групи платників податку та ставки Задача Робітник (батько-одинак, 1 дитина) за квартал по основному місцю роботи мав такі доходи: — заробітна плата за січень – 1750 грн., за […]