Курсові та дипломні купляють тут

Страховий менеджмент

1. Зміст та склад страхового менеджменту 2. Технологія складання та практичної реалізації планів в страховій компанії 3. Принципи управління перестрахування діяльності Список використаних джерел

Інноваційний менеджмент

1. Визначення функції інноваційного менеджменту 2. Державна інноваційна політика 3. Фінансово-промислові групи Список використаних джерел

Фінансовий менеджмент

Розв*язати ситуацію. Ви працюєте на посаді менеджера по прибутковості інвестицій. Фірмі відомі наступні дані: Показники 2011 2012 Сума інвестицій, млн грн. 85 98 Прибуток інвестицій, грн. 8,6 9,0 Оцініть реальний об*єм інвестицій на наступний рік, якщо відомо, що в наступному році прибутковість інвестицій буде середньою, а в відсотках складає 12%.

Стратегія підприємства

1. Стратегія та стратегічне мислення в управлінській діяльності 2. Стратегії розвитку компанії 3. Стратегічні аспекти антикризового управління Список використаних джерел

Менеджмент

1. Поняття життєвого циклу проекту 2. Поняття проектного ризику 3. Поняття грошового потоку Список використаних джерел

Менеджмент

1. Складові ситуаційного підходу, їх характеристика 2. Внутрішні перемінні як ситуаційні фактори всередині організації Список використаних джерел

Методологія наукових досліджень

1. Суть ситуаційного моделювання та його значення в науковому дослідженні 2. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень 3. Інформаційна безпека та охорона інтелектуальної власності Список використаних джерел

Бухгалтерський облік

Практичне завдання рекомендується виконувати в наступній послідовності. 1. На підставі залишків на рахунках на початок звітного періоду скласти ф. №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» ТОВ на 01.10.2017р, яке займається виробництвом готової продукції та реалізацією товарів. 2. На підставі даних таблиці 4 розрахувати заробітну плату за різними кваліфікаційними групами працівників (зведена розрахункова відомість). 3. Скласти […]

Економіка підприємства

1. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів та фондів обігу підприємства 2. Методи амортизації основних засобів 1. Визначити показники ефективності використання основних засобів підприємства (фондовіддачу, фондомісткість та рентабельність основних засобів підприємства). Середньорічна вартість основних засобів – 800 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції за календарний період – 100 тис.грн. Чистий прибуток підприємства – 120 тис.грн. 2. За […]

Статистика

Задача 1 Для вивчення продуктивності праці робітників була проведена 5% вибірка методом власне випадкового повторного відбору. В результаті отримані такі дані: Годинний виробіток, шт. до 10 10-12 12-14 14-16 16-18 Число робітників 13 16 53 94 24 Визначити: а) середній годинний виробіток б) моду в) дисперсію г) коефіцієнт варіації д) з ймовірністю 0,954 межі, в […]

Аудит

1. Ризик контролю 2. Відмінності аудиту від ревізії фінансово – господарської діяльності підприємства Завдання. Визначити та скласти відповідний вид аудиторського висновку за умов, якщо мають місце суттєві відхилення від загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку методів списання запасів на витрати на хлібокомбінаті СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Економічний аналіз

1. Провести аналіз балансового прибутку підприємства за нижченаведеними даними та проведеними розрахунками. Показник Базовий рік, фактично Звітний рік за планом фактично Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 1461 1514 1672 Прибуток (+) або збиток (-) від іншої реалізації, тис. грн. -57 +71 -69 Разом Інші позареалізаційні, тис. грн.: Доходи 227 х 329 Витрати 239 […]