Курсові та дипломні купляють тут

Контрольна робота з контролю і ревізії

Задача При перевірці розрахунків із різними дебіторами і кредиторами ревізором було встановлено наступне. На підставі довідки бухгалтерії від 15.01 поточного року списано на фінансовий результат підприємства: а) прострочену кредиторську заборгованість постачальнику ВАТ «Обрій» у сумі 3200 грн., що виникла два роки тому 23 жовтня; б) прострочену кредиторську заборгованість, що виникла 3 роки тому 12 грудня, […]

Контрольна робота з контролю і ревізії

Задача При проведенні інвентаризації головної каси підприємства було встановлено наступне: В касовому звіті матеріально – відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів: прибутковий касовий ордер №115 на суму 468 грн.; видатковий касовий ордер №214 на суму 85 грн Касиром Плахутою В.В. пред’явлено: наявних у касі грошей на суму 1725 грн., платіжну відомість на виплату матеріальної […]

Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ

Вступ Розділ 1. Економічна сутність податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом по пдв 1.1. Економічна сутність податку на додану вартість 1.2 Методичні основи обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ 1.3. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ Розділ 2. Облік розрахунків з бюджетом по пдв на ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» […]

Управлінський облік

1. Методи і моделі прийняття рішень при формуванні теоретичних і практичних положень обліку, аналізу та аудиту розрахунку з дочірніми підприємствами 2. Навести приклад ухвалення управлінського рішення з використанням кількісної інформації про минуле Тест «стратегія» Вкажіть ті принципи, яким необхідно слідувати для досягнення кожного з трьох варіантів стратегічної мети (А, Би і В) Початкові умови. Ви […]

Бухгалтерський облік

1. Організація обліку в комерційних банках Задача Використовуючи метод подвійного запису, відобразіть наведені операції за позабалансовими рахунками 1. АКБ «Приватбанк» 20.01.2001 підписав угоду на відкриття кредитної лінії за вимогою АКБ «Аваль» на строк 20 днів у розмірі 400000 грн 2. АКБ «Приватбанк» отримав консигнацію на дорожні чеки на суму 250000 грн 3. «Ощадбанк» отримав від […]

Задачі з управлінського обліку

Задача Побудувати функцію витрат, зробити прогнозн і розрахунки на основі наведених даних: Господарські операції ТОВ «Ізабелла» за березень п.р Зміст господарської операції Сума 1. Вілпущено із складу тканину для пошиття блуз жіночих 2. Нараховано заробітну плату: — швачкам — майстру цеху — обслуговуючому персоналу 3. Проведено відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства (до Пенсійного […]

Бухгалтерський облік

Згідно з наведеними даними необхідно заповнити Звіт про рух грошових коштів за звітний період (тис. грн.): № з/п Дані для заповнення За звітний період За попередній період 1 Нематеріальні активи 62,0 65, 2 Знос нематеріальних активів 8,7 12, 3 Довгострокові фінансові інвестиції 15,0 8, 4 Векселі одержані 14,8 21, 5 Основні засоби: 450,5 360, 6 […]

Бухгалтерський облік

1. Форма ведення обліку на підприємстві з використанням ПК 2. Організація носів поточного обліку Завдання 1 Розробити принципову схему організації обліку з використанням таких умов: — використання АРМ бухгалтера Схема повинна передбачати записи операцій з первинних та зведених документів у рігістри синтетичного і аналітичного обліку Завдання 2 Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних документів з […]

Аудит

1. Сутність і необхідність внутрішнього аудиту в комерційних банках 2. Взаємовідносини між внутрішніми і зовнішніми аудиторами 3. Основні функції та завдання служби внутрішнього аудиту комерційного банку 4. Повноваження та обов’язки служби внутрішнього аудиту 5. Порядок проведення внутрішньобанківського аудиту та оформлення результатів перевірки

Бухгалтерський облік

1. Принципи, за якими формуються фінансові звіти 2. Методика складання Звіту про власний капітал та його узгодженість з іншими формами звітності Список літератури

Бухгалтерський облік

1. Характеристика статей власного капіталу і порядок відображення їх у Балансі 2. Порядок складання консолідованої бухгалтерської звітності Список літератури

Облік податку на додану вартість

1. Дати визначення валових витрат підприємства 2. Облік витрат, які не включають до складу валових витрат 3. Особливості включення витрат на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури до валових витрат (витрати подвійного призначення 4. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями 5. Об’єкт оподаткування податком на додану вартість та операції, що не є об’єктом оподаткування […]