Курсові та дипломні купляють тут

Звітність підприємств

1. Загальна характеристика П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал” 2. Визначення доходів і витрат та суму прибутків за звітними сегментами діяльності 3. Порядок визначення і відображення у фінансовій звітності відстрочених податкових активів і зобов’язань 4. Звітність про відрахування на соціальні потреби: Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до пенсійного фонду України Практична […]

Облік на підприємствах малого бізнесу

1. Які терміни повернення підзвітних сум? 2. Які методи калькуляції собівартості продукції застосовуються на малих підприємствах? 3. Які особливості заповнення форми №2-м? Практична частина: Завдання 1. Підприємство орендує легковий автомобіль у громадянина, що працює на даному підприємстві на умовах сумісництва. За домовленістю сторін витрати на утримання автомобіля несе орендатор. Автомобіль використовується підприємством в загальногосподарських цілях. […]

Облік в зарубіжних країнах

1. Облік придбання основних засобів 2. Нарахування та облік розрахунків по дивідендах Завдання 1 Підприємство «ARS» володіє акціями підприємства «BSC». Собівартість їх придбання – 1000 $. На 31.12.2010 р. справедлива вартість акцій становить 800$. Здійснити переоцінку акцій підприємства «ARS» та відобразити їх в бухгалтерському обліку, якщо ці фінансові інвестиції є поточними. Завдання 2 У звітному […]

Внутрішній аудит

1. Регулювання аудиторської діяльності 2. Етапи внутрішнього аудиту 3. Необхідність планування внутрішнього аудиту. Етапи планування Список використаних джерел

Бухгалтерський облік

Підприємство «Альфа» займається роздрібною торгівлею. При розв’язанні одного з варіантів практичного завдання необхідно: 1. За даними таблиці № 1 скласти двосторонній сальдовий баланс (форма приведена у додатку 1). 2. Скласти бухгалтерські проводки на господарські операції за поточний місяць (вихідні дані наведені у таблиці 2) і записати їх в реєстраційний журнал господарських операцій (форма приведена у […]

Бухгалтерський облік

Підприємство «Альфа» займається роздрібною торгівлею. При розв’язанні одного з варіантів практичного завдання необхідно: 1. За даними таблиці № 1 скласти двосторонній сальдовий баланс (форма приведена у додатку 1). 2. Скласти бухгалтерські проводки на господарські операції за поточний місяць (вихідні дані наведені у таблиці 2) і записати їх в реєстраційний журнал господарських операцій (форма приведена у […]

Аудит

1. Складіть програму аудиту праці і заробітної плати 2. Приведіть види процедур при внутрішньому аудиті зобов’язань підприємства 3. Укажіть дії аудитора при виявлені ним зміни в обліковій політиці підприємства. Список використаних джерел

Аудит

1. Складіть програму аудиту розрахунків з дебіторами. 2. Приведіть види процедур при внутрішньому аудиті валютних операцій. 3. Як отримати аудитору докази наявності у підприємства права власності на майно? Список використаних джерел

Облік на підприємствах малого бізнесу

Для закріплення теоретичних знань практична частина пов’язана з розв’язуванням наскрізної задачі. На підставі умови наскрізної задачі на підприємствах малого бізнесу вказати : 1. Документ, яким дана господарська операція оформлюється; 2. Кореспондуючі рахунки за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій малого підприємництва (Наказ Мінфіну України від 19.04.2001 № 186 зі змінами […]

Бухгалтерський облік

2.1. Задача 1. Скласти оборотно-сальдову відомість на початок року станом на 1 вересня поточного року і вступний баланс із застосуванням початкових даних, наведених у таблицях; 2. Скласти Журнал реєстрації господарських операцій на основі вихідних даних. У графі 6 необхідно вказати назву первинних документів, на підставі яких складається Журнал господарських операцій. У графі 3 проставляються суми, […]

Бухгалтерський облік

Практичне завдання рекомендується виконувати в наступній послідовності. 1. На підставі залишків на рахунках на початок звітного періоду скласти ф. №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» ТОВ на 01.10.2017р, яке займається виробництвом готової продукції та реалізацією товарів. 2. На підставі даних таблиці 4 розрахувати заробітну плату за різними кваліфікаційними групами працівників (зведена розрахункова відомість). 3. Скласти […]

Аудит

1. Ризик контролю 2. Відмінності аудиту від ревізії фінансово – господарської діяльності підприємства Завдання. Визначити та скласти відповідний вид аудиторського висновку за умов, якщо мають місце суттєві відхилення від загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку методів списання запасів на витрати на хлібокомбінаті СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ