Курсові та дипломні купляють тут

Облік і аудит

1.Активні та пасивні рахунки 2.Організація аудиторської діяльності за кордоном Завдання 1. Тест.1. Не є обов’язковим і використовується виключно для внутрішніх потреб управління: а) податковий облік; б) управлінський облік; в) фінансовий облік; г) всі наведені вище. Тест.2 Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в: а) Законі України «Про податкову службу»; б) Законі України «Про бухгалтерський […]

Облік в банках

1. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 2. Програма аудиту кредитних операцій. Задача 1 12 березня 201Х р. банк “Аваль” придбав акції банка “Київ”. За угодою дата розрахунку – 20 березня 201Х р.. Справедлива вартість акцій на дату операції становила 700 000 грн. Придбані акції банк “Аваль” зараховує до торгового портфеля. Протягом періоду від […]

Аудит

1. Аудитор, його статус та сертифікація 2. Управління аудиторською діяльністю в Україні 3. Основні принципи аудиту. Задача 3. Визначте, який висновок може скласти аудитор у поданих нижче ситуаціях. Ситуація 1. На момент перевірки на підприємстві, що пе¬ревіряється, завершується дія довгострокових будівельних контрактів-договорів. Наслідком можуть бути збитки, фактичний розмір яких визначити неможливо, оскільки діють певні факто¬ри […]

Контроль і ревізія

1.Предмет і об’єкти господарського контролю 2.Ревізія операцій на поточному рахунку в банку 3.Перевірка наявності та правильності ведення трудових кни¬жок працівників Задача Необхідно: — виявити недоліки і порушення правил ведення обліку та запропонувати шляхи їх виправлення згідно з чинним законодавством; — скласти відповідний розділ акта ревізії. Слюсарю П. Й. Сахну нараховано заробітну плату за час чергової […]

Аудит

Завдання 2. Встановити законність, достовірність і господарську доцільність операцій з руху грошових коштів. Ситуація 2 В ході аудиту 10.02 була проведена інвентаризація каси торгової організації. Старший касир пред’явив комісії готівку в розмірі 12500 грн. За даними касового звіту залишок на початок дня складав 556 грн., прибутковий касовий ордер № 151 від 10.02 на суму виторгу […]

Аудит

1. Об’єкти аудиторської діяльності 2. Умови надання умовно позитивного аудиторського висновку 3. Завдання. Згідно з МСА скласти програму аудиту виробничих запасів на хлібокомбінаті Список використаних джерел

Статистика

Завдання 1. Є наступні дані по групі промислових підприємств за звітний рік. Таблиця — Дані про роботу промислових підприємств № підприємства Обсяг продукції, млн.грн. Среднеспісочноє число працівників, тис.чол. Прибуток, тис.грн. 1 197,7 10,0 900 2 592,0 22,8 1500 3 465,5 18,4 1412 4 296,2 12,6 1200 5 584,1 22,0 1485 6 480,0 19,0 1420 7 […]

Судово — бухгалтерська експертиза

Ситуаційна задача № 1 Умови Після розгляду та вивчення висновку експертизи слідчим установлено, що експертом досліджено не всі надані об’єкти, тобто висновок є неповним. Шляхом допиту експерта слідчий не зміг усунути неповноту висновку. Тому він вирішує призначити експертизу. Завдання 1. Визначити, яку експертизу буде призначено слідчим за даних обставин. 2. За допомогою якого процесуального документа […]

Бухгалтерський облік

Завдання 1 На основі даних для виконання задачі: — відкрити рахунки бухгалтерського обліку; — відбити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції способом подвійного запису; — підрахувати обороти і кінцеві залишки; — за даними кінцевих залишків скласти баланс. Дані для виконання завдання: Бухгалтерський баланс заводу на 1 липня п.р. Актив сума, грн. Пасив сума, грн.. 1. […]

Облік в галузях

Завдання 2 Скласти кореспонденцію рахунків з обліку руху товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, зазначити первинні документи, на підставі яких будуть відображені ці операції, та визначити фінансовий результат від реалізації товарів. Вихідні дані : Сальдо на початок місяця по рахунку 282 – 4 500 грн.; Сальдо на початок місяця по рахунку 285 – 1 200 грн.; […]

Аудит

ВСТУП 1.Аудиторський ризик та його складові 2. Етапи проведення аудиту фінансових результатів 3.Виконання завдань з огляду фінансової звітності. Тести 1. Термін “аудит” походить від латинського слова ”auditus”, що означає в перекладі на українську мову: а) дивитись; б) слухати; в) писати; г) шукати; д) виявляти. 2. Ведення поточних справ АПУ здійснює: а) Секретаріат АПУ; б) Спостережна […]

Аудит

ВСТУП 1. Методики оцінювання аудиторського ризику 2. Етапи проведення аудиту розрахунків з фондами соціального страхування 3.Концептуальні основи аудиту Тести. 27. Аудитор має право займатись викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах? а) Так б) Ні 57. Офіційним документом, який засвідчує право фізичної особи на здійснення аудиту підприємств і банків на території України, є: а) сертифікат аудитора; […]