Курсові та дипломні купляють тут

Бухгалтерський облік

1. Залишки на бухгалтерських рахунках на 01.01.ХХ р. (грн.)
10 „Основні засоби” — 2432000
131 „Знос основних засобів” — 251000
201 „Сировина й матеріали” — 306700
203 „Паливо” — 25220
23 „Виробництво” — 295800
26 „Готова продукція” — 75180
30 „Каса” — 200
31 „Поточний рахунок в національній валюті” — 128200
372 „Розрахунки з підзвітними особами” — 300
40 „Уставний капітал” — 2702000
441 „Нерозподілений прибуток” – 65000
66 „Розрахунки з оплати праці” – 52300
601 „Короткострокові кредити банка в національній валюті” — 165300
63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками” — 28000

2. Ставки податків, обов’язкових платежів
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) розраховувати за ставкою 22 % від Фонду оплати праці. Податок з доходів фізичних осіб утримати за ставкою 18%. Ставка податку на прибуток підприємства – 18%. Військовий збір – 1,5%. Ставка податку на додану вартість 20%.

Порядок виконання розрахунково – графічного завдання
1. Заповнити журнал реєстрації господарських операцій. Підрахувати підсумок за журналом.
2. За даними залишків на бухгалтерських рахунках на початок місяця відкрити відповідні бухгалтерські рахунки і запасати на них початкове сальдо. Дані залишків однакові для всіх варіантів робот.
3. По господарським операціям, в яких є знак „?”, визначити суми цих господарських операцій.
4. Списати на результат основної діяльності собівартість реалізованої продукції, адміністративні видатки, витрати на збут продукції та чистий доход від реалізації продукції.
5. Визначити фінансовий результат від основної діяльності підприємства – прибуток (збиток) та визначити суму податку на прибуток.
6. Записати на відкритих відповідно до балансу бухгалтерських рахунках господарські операції відповідно з даними реєстраційного журналу. Підрахувати обороти та визначити залишки по рахунках.
7. Скласти оборотні відомості за синтетичними рахунками, шахової і контокорентної форми.
8. Перевірити повноту і правильність зроблених облікових записів.
9. Скласти Баланс (звіт про фінансовий стан) умовного підприємства за формою No 1.
10. Скласти Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) умовного підприємства за формою No 2.
Журнал реєстрації господарських операцій
№ з/п дата первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн.

1 Накладна, податкова накладна
Надійшли матеріали постачальнику
28000*5/6 =23333,33
28000-23333,33 = 4666,67 23333,33
4666,67
2 Виписка банку, Податкова накладна
Перерахована передплата постачальникам. Нараховано податковий кредит з ПДВ
60000/6 = 10000 60000
10000
3 Лімітно – забірна карта
Списані зі складу матеріали на виробництво продукції 7000
4 Лімітно – забірна карта
Списане паливо, використане на опалення цехів 15000
5 Лімітно – забірна картка
Списане паливо, використане на опаленні заводоуправління 1000
6 Табель, наряд
Нарахована заробітна плата виробничим робітникам 40000
7 Табель обліку робочого часу
Нарахована заробітна плата управлінському персоналу цехів 10000
8 Табель обліку робочого часу
Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу 5900
9 Відомість нарахувань і утримань
Нараховано Єдиний соціальний внесок на ФОП
40000*0,22 = 8800
10000*0,22 = 2200
5900*0,22 = 1298 8800
2200
1298
10 Відомість нарахувань і утримань
Здійснені утримання із заробітної плати згідно чинних норм
(40000+10000+5900)*0,18 = 10062
(40000+10000+5900)*0,015 = 838,5 10062
838,5
11 Платіжне доручення
Сплачено рахунок за комунальні послуги поточного періоду 1800
12 Відомість нарахування зносу
Нараховано знос основних засобів – обладнання цеху 27000
13 Відомість нарахування зносу
Нараховано знос основних засобів – обладнання загальнозаводського призначення 10000
14 Відомість нарахування зносу
Нараховано знос основних засобів – обладнання господарського призначення 7000
15 Рахунок
Нараховані витрати за телефонні послуги поточного періоду 2500
16 Відомість загальновиробничих витрат
Визначені та списані в кінці періоду загально виробничі витрати
15000+ 10000+ 2200+ 10000 = 37200 37200
17 Бухгалтерська довідка
Оприбуткована готова продукція на склад 300000
18 Накладна, податкова накладна
Відвантажена готова продукція (по ціні реалізації)
468000/6 = 78000 468000
78000
19 Бухгалтерська довідка
Списана собівартість реалізованої готової продукції 300000
300000
20 Бухгалтерська довідка
Списані адміністративні витрати
1000+ 5900+ 1298+ 7000+ 2500 = 17698 17698
21 Бухгалтерська довідка
Списано дохід від реалізації на рахунок фінансового результату
468000-78000 = 390000 390000
22 Нараховано податок на прибуток у фінансовому обліку
390000- 300000-17698= 72302
72302*0,18= 13014,36 13014,36
13014,36
23 Бухгалтерська довідка
Визначено та списано прибуток (збиток) після оподаткування
72302-13014,36 = 59287,64 59287,64
24 Прибутковий касовий ордер
Отримано кошти в касу на виплату заробітної плати
40000+10000+5900- 10062-838,5 = 44999,5 44999,5
25 Розрахунково – платіжна відомість
Виплачена зарплата 44999,5
РАЗОМ

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 19

Рік захисту: 2017

Ціна: 50 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.