Курсові та дипломні купляють тут

Державна політика щодо матеріальнотехнічного забезпечення сільськогосподарського виробництва в Україні

ЗМІСТ     Вступ. 3 Державна політика щодо матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва в Україні 4 Висновки. 10 Використана література. 11

Юридична природа референдуму

ПЛАН   Вступ          1. Поняття і види референдумів          2. Юридична природа референдуму Висновки Використана література

Співвідношення референдуму та інших форм безпосередньої димократії

Співвідношення референдуму та інших форм безпосередньої демократії   Демократичність Української держави і суспільства виявляється насамперед у народовладді. Під народовладдям розуміється широка й активна участь громадян в управлінні справами держави і суспільства та створення найсприятливіших умов для надання всієї повноти влади народу. У ст. 5 Конституції України зазначається, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в […]

Система державного управління

ЗМІСТ   Вступ. 3 Розділ 1. Державне управління: поняття та сутність. 5 1.1. Поняття державного управління. 5 1.2. Сутність державного управління. 9 Розділ 2. Органи виконавчої влади як суб’єкт державного управління. 13 2.1. Центральні органи виконавчої влади. 13 2.2. Місцеві органи виконавчої влади. 20 Розділ 3. Зарубіжний досвід системи державного управління. 26 Висновки. 31 Список […]

Поняття і види обєктів цивільних прав

Поняття і види об’єктів цивільних прав   Під об’єктом цивільних прав розуміють матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини1. Об’єкти цивільних прав та об’єкти цивільних правовідносин — поняття тотожні. Цивільні правовідносини складаються між особами щодо матеріального чи нематеріального блага для задоволення своїх потреб. Тому об’єктом цивільних прав (правовідносин) може бути те, заради […]

Функції та завдання органів опіки і піклування

Функції та завдання органів опіки і піклування   Питання опіки та піклування відноситься як до сімейного, так і цивільного права, тому що особисті немайнові та майнові відносини громадян з організаціями та між собою регулюються та охороняються як сімейним, так і цивільним законодавством. Для того, щоб громадянин мав змогу вступити на захист своїх порушених особистих та […]

Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб

Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб   Дієздатність являє собою встановлену законом здатність особи — учасника правовідносин своїми безпосередніми діями набувати і здійснювати суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Характер і обсяг дієздатності, як і правоздатності, визначається державою і закріплюється у різноманітних правових актах. Визначальне значення серед них мають конституції. Внаслідок цього дієздатність поряд з правоздатністю […]

Види органів опіки і піклування

Види органів опіки і піклування   Значення інституту опіки та піклування у суспільному житті зумовлене тим, що він дає можливість додаткового захисту суб’єктивних прав і обов’язків учасників цивільних відносин. За допомогою цього інституту стає можливим придбання і реалізація більшості матеріальних і низки процесуальних цивільних суб’єктивних прав та обов’язків. Таким чином, опіка та піклування виступають як […]

Реєстрація суб'єкта приватного підприємця (процедура, нормативні акти)

Реєстрація суб’єкта приватного підприємця (процедура, нормативні акти)   Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до Закону України «Про підприємництво». Державна реєстрація підприємств є обов’язковою юридичною дією при їх створенні. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємств здійснюється в порядку, визначеному ст.8 Закону України «Про підприємництво» та Положенням […]

Закон про суб'єктів які здійснюють господарську діяльність

Закон про суб’єктів які здійснюють господарську діяльність   Господарська діяльність включає в себе виробничу і комерційну діяльність. За ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» господарська діяльність — це будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару. В навчальній літературі поняття господарська діяльність […]

Правове становище у сфері сільського господарства

Правове становище у сфері сільського господарства

Чинність принципу екстериторіальності

1. Чинність принципу екстериторіальності   Екстериторіальний принцип — це дія нормативних актів поза межами держави. Наприклад, згідно зі ст. 7 Кримінального кодексу України „громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочин за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на […]