Курсові та дипломні купляють тут

Економіка підприємства

1. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів та фондів обігу підприємства 2. Методи амортизації основних засобів 1. Визначити показники ефективності використання основних засобів підприємства (фондовіддачу, фондомісткість та рентабельність основних засобів підприємства). Середньорічна вартість основних засобів – 800 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції за календарний період – 100 тис.грн. Чистий прибуток підприємства – 120 тис.грн. 2. За […]

Економічний аналіз

1. Провести аналіз балансового прибутку підприємства за нижченаведеними даними та проведеними розрахунками. Показник Базовий рік, фактично Звітний рік за планом фактично Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 1461 1514 1672 Прибуток (+) або збиток (-) від іншої реалізації, тис. грн. -57 +71 -69 Разом Інші позареалізаційні, тис. грн.: Доходи 227 х 329 Витрати 239 […]

Економіка підприємства

Задача 1 Балансова вартість основних засобів на початок року становить 70 млн.грн. Протягом травня і вересня поточного року будуть введені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 750 і 1650 тис.грн. Крім того, за раніше укладеною угодою з іноземною фірмою буде придбана у жовні цього ж року нова автоматична лінія вартістю 8200 тис.грн. Витрати на […]

Економіка підприємства

Задача 1 У виробничому цеху 18 верстатів. Цех працює дві зміни, тривалість зміни 8,2 год. Рік має 242 робочих днів. Регламентовані простої обладнання у технічному обслуговуванні становлять 4% від режимного фонду робочого часу. Норма часу на обробку одного виробу становить 0,45 н.-год. Коефіцієнт використання потужності 0,82. Визначити виробничу потужність цеху та його можливий обсяг продукції […]

Основи підприємництва

1.Підприємства колективної власності 2. Планування виробничої програми та її ресурсне забезпечення Список використаних джерел

Економіка підприємства

Завдання 1 Підприємство придбало устаткування початковою вартістю 330 тис.грн. З урахуванням особливостей технологічних процесів на підприємстві очікуваний термін його використання визначено у 4 роки. Ліквідаційна вартість обладнання за попередніми оцінками становить 10 тис.грн. Очікуваний обсяг продукції, яку підприємство виготовить за весь строк експлуатації обладнання, становить 1600 тис.одиниць (перший рік – 430 тис.од., другий – 360 […]

Економічний аналіз

Вопрос 1. Метод и методические приемы экономического анализа Вопрос 2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и оплаты труда на предприятии Задача Определить показатели фондоотдачи, фондовооруженности. Исчислить абсолютное и относительное отклонение показателей, рассчитать влияние на показатель фондовооруженности изменения среднегодовой стоимости основных фондов и среднегодовой численности. Таблица 1 – Исходные данные для расчета Показатели Предыдущий год Отчетный […]

Макроекономіка

Рецесійний розрив у витратах становить 5 млрд. грн., а фактичний ВВП – 100 млрд. грн. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8. Обчислити величину природного ВВП. Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): експорт становить 20, імпорт – 25, інвестиції – 52, національні заощадження – 50. Визначити сальдо платіжного балансу.

Економіка підприємства

Розробити виробничу програму у вартісному вираженні для чого необхідно розрахувати товарну, реалізовану та валову продукції згідно з вихідною інформацією. Показник План виробництва, шт.: — виробу А — виробу Б 3000 4000 Відпускна ціна одиниці, грн: 1. виробу А 2. виробу Б 560 280 Послуги і роботи промислового характеру іншим підприємствам, тис. грн 7200 Вартість напівфабрикатів […]

Економічний аналіз

ЗАДАЧА 1. За наведеними у табл. 1 даними, які характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства «А» протягом двох періодів, необхідно: 1. Проаналізувати вплив ціни за реалізацію одиниці продукції, собівартості реалізації одиниці продукції, обсягу реалізації продукції на рівень витрат на 1 грн товарної продукції по підприємству. 2. Визначити питому вагу впливу вказаних факторів на зміну витрат на 1 […]

Економіка підприємства

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів. Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховуємо (за даними додатку 1 ) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства: (1) де Ii — питома вага 3-ої, 4-ої, 5-ої та 6-ої груп основних фондів; Bn — вартість основних виробничих фондів по […]

Економіка підприємства

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів. Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховуємо (за даними додатку 1 ) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства: (1) де Ii — питома вага 3-ої, 4-ої, 5-ої та 6-ої груп основних фондів; Bn — вартість основних виробничих фондів по […]