Курсові та дипломні купляють тут

Бюджетна система

ВСТУП 1. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства 2.Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні Тести 3. Видатки на утримання Секретаріату Президента — це видат¬ки на виконання… а) власних повноважень місцевого самоврядування; б) делегованих повноважень; в) неделегованих повноважень. 7. До політичних факторів впливу на бюджет належать: а) величина валового внутрішнього продукту; б) розмір споживчого кошика; в) […]

Економіка підприємства

Задача 57 На фірмі виробляють 2000 одиниць товару при чисельності робітників 100 осіб. Встановлення сучасного автоматизованого устаткування дасть можливість збільшити виробництво товару на 850 одиниць, одночасно зменшивши чисельність персоналу на 5%. Обчисліть, на скільки відсотків зросте продуктивність праці. Дайте визначення продуктивності праці. Задача 58. Визначте, як змінилась продуктивність праці за умови, що обсяг виробництва товарів […]

Бюджетування

На основі інформації, представленої в практичній ситуації, виконати наступні завдання. 1. Використовуючи операційні бюджети підприємства обґрунтувати метод розрахунку і обчислити собівартість кожної одиниці продукції. Скласти бюджет доходів і витрат на 2 квартал бюджетного періоду. 2. Скласти бюджет руху грошових коштів на 2 квартал бюджетного періоду. Підприємство ВАТ “Київський холодокомбінат” випускає морозиво. Асортимент продукції і планові […]

Економіка підприємства

Задача 1 Визначити виробіток на одного працівника у плановому році та його зростання у відсотках до базового року, якщо відомо, що у році 250 робочих днів. Річний виробіток у базовому періоді становив 45 тис. грн./людино-рік. За планом обсяг випуску продукції дорівнював 8,5 млн./рік, а зниження трудомісткості виробничої програми – 2400 людино-днів. Задача 2 Підприємство придбало […]

Бюджетна система

Задача 1. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку доходів запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Доходи бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 […]

Бюджетна система

Вступ 1.Класифікація фінансування бюджету та класифікація боргу 2.Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 25. Повноваженнями щодо надання роз’яснень з питань застосуван¬ня бюджетної класифікації має… а) Департамент бюджету Міністерства фінансів України; б) Рахункова палата Верховної Ради України: в) Державна податкова адміністрація; і) Контрольно-ревізійне управління. 27. Джерела доходів Державного бюджету України визначені… а) Конституцією; б) Бюджетним кодексом; в) […]

Макроекономіка

Економіка країни має такі характеристики: гранична схильність до заощадження – 0,15, автономне споживання – 90, обсяг інвестицій – 185, державні закупівлі товарів та послуг – 130, обсяг експорту – 145, автономний імпорт – 10, гранична схильність до імпорту – 0,05. Визначте рівноважний обсяг виробництва та сальдо торгівельного балансу.

Економічний аналіз

Завдання 1 Необхідно: а) визначити невідомі показники; пояснити порядок їх розрахунку; назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства; б) зробити висновки Вихідні дані По підприємству ВАТ «Оскар» є наступні дані: № з/п показники Одиниця виміру І півріччя ІІ півріччя 1 Виручка від реалізації продукції тис. грн. 2 Середньорічна вартість […]

Інвестування

Задача 2. Інвестор несе витрати на придбання устаткування у розмірі 10 006 грн., потім одержує протягом двох років 7000 і 9000 грн. Визначити, чи буде прибутковою інвестиція, якщо інвестор задає розрахункову ставку відсотка у розмірі 8%. Задача 3. З договору двох комерційних фірм випливає, що сторони вважають еквівалентними суми 10 006$ сьогодні та 24 420$ […]

Бюджетна система

1. Принципи та завдання бюджетування 2. Розроблення та затвердження бюджетного регламенту 3. Аналіз відхилень витрат в системі контролю бюджету (прямих, загальновиробничих) Задача Скласти бюджет руху грошових коштів по малому виробничому підприємстві на плановий рік, враховуючи наступні дані: № з/п Назва показників % Сума, тис.грн. Планові надходження коштів 1 Обсяг виручки від реалізації продукції у звітному […]

Комерційно-логістичні послуги на складі

Вступ 1. Бiзнес-процеси комерцiйних логiстичних операцiй на ринку товарiв та послуг. Склад як елемент логiстичної системи. Класифiкацiя складських послуг 2. Коротка економiчна характеристика господарської дiяльностi та стан ресурсного потенцiалу оптового пiдприємства 3. Характеристика системи складування i розмiщення запасiв. Число ешелонiв i пов’язане з ними розмiщення запасiв на складi 4. Обладнання для збереження матерiалiв i визначення […]

Звіт з практики

І. Ознайомлення з підприємством, базою практики 1.1. Вступний інструктаж проходження практики. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці 1.2. Організаційно-правова форма та сфера діяльності підприємства 1.3. Характеристика персоналу підприємства ІІ. Напрями оціночної діяльності підприємства-бази практики 2.1. Характеристика напрямів оціночної (видів ріелторської) діяльності 2.2. Особливості державного регулювання оціночної діяльності 2.3. Процедура одержання (анулювання) сертифіката суб’єкта оціночної […]