Курсові та дипломні купляють тут

Економіка підприємства

Задача № 2. На підставі наведених у таблиці даних проаналізувати динаміку виручки від реалізації продукції (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту) ТзОВ “Світанок”

Динаміка виручки від реалізації продукції
Місяць 1 2 3 4 5 6 7
Виручка від реалізації,
тис. грн
190
205
211
230
240
310
280

Задача № 4. Розрахувати невідомі показники, з допомогою прийому порівняння провести аналіз результатів діяльності підприємства у звітному році порівняно з минулим:

Аналіз діяльності ТОВ “Крок”
Квартал Собівартість,
тис. грн. Рентабельність продукції, % Валовий прибуток,
тис. грн
минулий
рік звітний рік минулий
рік звітний рік минулий
рік звітний рік
І 324,0 311,0 24,1 22,0
ІІ 376,3 20,5 20,6 401,7
ІІІ 299,1 263,6 394,0 251,2
ІV 26,1 23,6 360,6 360,1
Разом

Задача № 11. На початок року початкова вартість основних фондів підприємства становила 590 тис. грн, знос – 190 тис. грн.. Протягом року було придбано та введено в експлуатацію основні фонди вартістю 38 тис. грн, з експлуатації вибуло основних фондів на суму 55 тис. грн. Знос основних фондів на кінець року становив 240 тис. грн. Визначити:
1) показники технічного стану основних фондів на початок і кінець року;
2) показники руху основних фондів на підприємстві протягом року.
Задача № 9. Визначити рівень фондовіддачі, дати оцінку динаміки її зміни. Проаналізувати вплив факторів засобів праці на перевиконання плану обсягу виробництва.
Показник Минулий
рік Звітний.рік Відхилення
(+/-)
План фактично Факт/ план Звіт.рік/ минулий рік
Вартість основних виробничих
фондів, тис. Грн 19820 21010 22100 1090 2280
Товарна продукція, тис. грн 36540 41030 48150 7120 11640
Задача № 15. Прибуток від операційної діяльності підприємства становить 28 тис. грн, прибуток до оподаткування – 36 тис. грн. Середньорічна вартість ресурсів підприємства становить 540 тис. грн, середньорічна величина власного капіталу підприємства – 300 тис. грн, повна собівартість реалізованої продукції – 670 тис. грн. Обчислити показники рентабельності ресурсів, власного капіталу і продукції підприємства. Проаналізувати одержані результати.
Задача № 25. Щорічний обсяг виробництва сягає 140 тис. виробів, ціна одиниці продукції – 60 грн., змінні витрати в її складі дорівнюють 22 грн. Підприємство планує зменшити ціну на 5% і придбати нове обладнання на суму 252 тис. грн з нормативним терміном експлуатації шість років. Проаналізуйте доцільність таких дій підприємства.
Задача 32. Дати оцінку виконання плану за обсягом реалізації та визначити вплив основних факторів:
тис .грн

Показник Підприємство № 1 Підприємство № 2 Підприємство № 3
план фактично план фактично план фактично
Обсяг реалізації продукції
18500
16000
9600
7000
5600
4900
Товарна продукція 18000 18200 10000 8000 5000 5500
Залишки нереалізованої продукції:
— на початок року
— на кінець року

1000
500

1400
3600

800
1200

600
1600

800
200

900
1500
Зміна залишків нереалізованої продукції упродовж року

Задача 34. Визначити вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції і знайти невикористані резерви виробництва.
Показник План Фактично
Товарна продукція, тис. грн. 5250 6000
Вартість основних промислово-виробничих фондів, тис.грн.
1500
2000
Виробнича площа, кв. м – –
Кількість верстатів, шт 150 120
Відпрацьовано всіма верстатами, верстато-годин

Задача 55. За даними, наведеними в таблиці, дати оцінку виконанню плану за асортиментом продукції. Як підприємство оновлює продукцію?
тис. грн
Вид
продукції Минулий
рік Звітний рік Залікова
графа
план фактично
1 2 3 4 5
А 60 70 80 70
Б 30 30 30 30
В 40 40 70 40
Г 70 50 40 40
Д 80 – 60 —
Е 100 110 90 90
Є – 100 40 40
Разом 380 400 410 310

Задача 62. Оцінити платоспроможність (неплатоспроможність), дослідити динаміку показника платоспроможності за два періоди; зробити відповідні висновки. Дані для виконання завдання наведені у таблиці:
Код рядка Показник На 31.03 На 30.06 На 30.09

040

045 Довгострокові фінансові інвестиції:
— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
— інші фінансові інвестиції

235,0

56,5

136,5

45,4

130,0

30,5
220 Поточні фінансові інвестиції
470,8
450,5
450,5

230
240 Грошові кошти та їх еквіваленти:
— в національній валюті
— в іноземній валюті

13750,5
20,0

10500,0

10430,8

270 Витрати майбутніх періодів
76,4
89,1
90,5
480 Довгострокові зобов’язання
350,8
50,2
200,7
620 Поточні зобов’язання 10400,0 12300,0 11500,5

Задача 64. Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 10 тис. одиниць приладів. На плановий рік очікується ринковий попит на прилади на рівні 9тис. одиниць. Капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності – 12,0 грн. Коефіцієнт використання потужності – 0,82. Визначити загальну суму необхідних капітальних вкладень у виробничу базу підприємства, якщо коефіцієнт перерахунку середньорічної потужності – 0,45.

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 8

Рік захисту: 2017

Ціна: 100 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.