Курсові та дипломні купляють тут

Свою розвідку «Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу» Оксана Забужко написала як своєрідну відповідь на монографію «Поет як мі

Зміст Вступ 3 1. Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту 4 2. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра 7 Висновки 11 Список використаної літератури 12

Філософія прагматизму

Зміст Вступ 3 Філософія прагматизму 4 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Філософія просвітництва

Вступ 1. Вчення Монтеск`є про природні і юридичні закони. 2. Соціально-філософські погляди Вольтера. 3. Теорія «суспільного договору» Ж.-Ж. Русо. 4. Проблема свободи в філософії французьких матеріалістів ХVIII століття. Висновки Список літератури

Філософські погляди Сократа.Заперечення як форма розвитку

Зміст 1. Філософські погляди Сократа 3 2. Заперечення як форма розвитку 7 Список використаної літератури 13

Специфіка філософських проблем та характер філософського знання.Давньоіндійська філософія: брахманізм, буддизм, індуїзм. Поняття культури. К

Варіант 1 Зміст 1. Специфіка філософських проблем та характер філософського знання (Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?) 3 2. Давньоіндійська філософія: брахманізм, буддизм, індуїзм 5 3. Поняття культури. Культура як реалізація творчих сил людини. Культура і цивілізація. Масова культура та її роль в сучасному суспільстві 9 Список використаної літератури 14

Проблеми життя і смерті з точки зору соціальної етики

ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………..3 1. Філософія про сенс і цінності людського життя……………………………..5 2. Наукове визначення поняття «життя»……………………………………….10 3. Визначення смерті з точки зору науки………………………………………13 4. Життя — смерть — безсмертя: філософський і релігійний аспект…………….16 5. Етика екзистенціалізму (С. К’єркегор, А. Камю)..………………………….21 Висновки……………………………………………………………………………25 Список використаних джерел……………………………………………………27

Проблема відчуження людини в філософії марксизму

ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………3 1. Соціально-історичні, теоретичні та науково-природничі передумови виникнення марксистської філософії………………………………………………5 2. Основні ідеї філософії марксизму………………………………………………8 3. Проблема відчуження і шляхи його подолання в філософії марксизму……13 4. «Відчужена праця» за К. Марксом. Сучасне трактування…………………..18 5. Проблема ізольованості (відчуженості) людини в роботі Е. Фромма «Утеча від свободи»…………………………………………………………………….…..24 Висновки…………………………………………………………………………….30 Список використаної літератури…………………………………………………..33

Філософські засади осмислення сучасної техніки.

Вступ 1. Філософія техніки як галузь філософського знання 2. Основні проблеми філософії техніки 3. Філософські засади осмислення сучасної української філософії техніки 4. Формування антропологічної філософії техніки Висновки Список використаних джерел

Идеи философии гуманизма

Введение 3 1. Гуманизм как направление в философии 4 1.1. Понятие гуманизма 4 1.2. Философские основания гуманизма 5 2. Гуманизм – философия человечности 7 2.1. Гуманизм эпохи Возрождения 7 2.2. Гуманистическая философия 11 Заключение 16 Список использованной литературы 17

Особливості господарського розвитку та економічної думки Давньої Греції.Економіка Давньоруської держави та її зв’язок з ринком.Економічна ду

1. Особливості господарського розвитку та економічної думки Давньої Греції 3 2. Економіка Давньоруської держави та її зв’язок з ринком 10 3. Економічна думка західноєвропейського Середньовіччя 15 Список використаної літератури 20

Міфологія як історичний (предфілосовський) тип світогляду.Матеріальне буття: поняття матерії й матеріального; структурні компоненти й рівні

1. Міфологія як історичний (предфілосовський) тип світогляду 3 2. Матеріальне буття: поняття матерії й матеріального; структурні компоненти й рівні матерії 7 3. Економічна сфера суспільного буття та її специфіка 11 Список використаної літератури 18

Философия Аристотеля

Введение 3 1. Основные онтологические и гносеологические положения философии Аристотеля 4 2. Учение Аристотеля о человеке и государстве 8 3. Рассмотрите сходства и различия учений Платона и Аристотеля о человеке и государстве 12 Заключение 16 Список использованной литературы 17