Курсові та дипломні купляють тут

Оподаткування

Завдання
1. Здійснити облік господарських операцій.
2. Визначити доходи і витрати для розрахунку об’єкта оподат¬кування податком на прибуток та податкові зобов’язання та податковий кредит для визначення ПДВ до сплати в бюджет.
3. Скласти податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість
Реєстри операцій поставок та постачання містить “змінні” рядки, значення яких необхідно обирати у відповідності до номеру залікової книжки (№ 9, 19).

№ пор. Господарська операція Бух¬галтер¬ський облік Для визна¬чення об’єкта
опо¬датку¬вання
Зміст Сума, грн Дебет Кредит Сума Код рядка декларації Доходи Витрати
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 На підстав накладних одержана сировина від вітчизняного постачальника згідно з договора¬ми купівлі- продажу з
— наступною оплатою:
вартість сировини
-пдв
— до оплати

625000 125000 750000
2 На підставі накладних на внутрішнє переміщен¬ня списано:
— сировину на виробництво готової продукції
— пакувальні матеріали для затарювання на складі готової продукції

420000

7350
3 На підставі розрахункової відомості нарахована оплата праці:
— виробничого персоналу
— апарату управління цехами
— апарату управління підприємством
— персоналу, що забезпечує збут готової продук¬ції

92500 24000

56000
47400
4 На підставі розрахунку бухгалтера нараховано зобов’язання за ЄСВ виходячи з витрат на опла¬ту праці:
— виробничого персоналу
— апарату управління цехами
— апарату управління підприємством
— персоналу, що забезпечує збут готової продук¬ції
(ЄСВ перераховано на основі нової ставки з 01.01.2015 року 22%)

20350
5280
12320
10428
5 На підставі розрахункової відомості проведено утримання з доходів персоналу:
— податку на доходи фізичних осіб
— ЄСВ (з 01.01.2016 ЄСВ із заробітної плати не утримується)
— військовий збір (1,5%)
(92500+24000+56000+47400)*1,5/ 100 = 3298,5

31798

3298,5

6 Нарахована амортизація згідно з розрахунком бухгалтера:
-основних засобів виробничого призначення
група 3
група 4
група 6
-основних засобів загальновиробничого при¬значення
група 9
група 11
— офісного обладнання
група 4
група 11
— основних засобів, що забезпечують збут
група 3
група 4
група 5

25000 33200 1125

3400 2800

6350
1760

7500
8420
3650
7 Нараховано поточне зобов’язання за договором операційної оренди офісного приміщення:
— вартість оренди без ПДВ
-пдв
— до сплати

7400 1480 8880
8 Нараховано поточні зобов’язання згідно з акта¬ми наданих послуг з утримання основних засо¬бів (опалення, освітлення, водопостачання, охо¬рона):
— виробничого призначення
вартість послуг без ПДВ
пдв
до сплати
— загальновиробничого призначення
вартість послуг без ПДВ
пдв
до сплати
— загальногосподарського призначення
вартість послуг без ПДВ
пдв
до сплати
— основних засобів, що забезпечують збут
вартість послуг без ПДВ
пдв
до сплати

47200
9440 56640

6200
1240
7440

3050
610
3660

4900
980
5880
9 Нараховано поточні зобов’язання згідно з акта¬ми наданих послуг:
— з ремонту основних засобів, що забезпечують
збут (група 3)
вартість послуг без ПДВ
пдв
до сплати
— з поліпшення основних засобів загальновироб¬ничого призначення (група 9)
вартість послуг без ПДВ
пдв
до сплати
Примітка. Сукупна балансова вартість всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на поча¬ток звітного податкового року (грн..) – це номер заліковки, що помножений на 1000. У першому кварталі витрати з ремонту та поліпшення основних засобів не здійснювались

2600
520
3120

37800 7560 45360
10 Нараховано поточні зобов’язання згідно з акта¬ми наданих послуг з транспортування готової продукції
вартість послуг без ПДВ
пдв
до сплати

12000 2400 14400
11 Нараховано поточні зобов’язання згідно з ра¬хунками, пред’явленими для оплати за послуги зв’язку
— вартість послуг без ПДВ
-пдв
— до сплати

1800
360
2160
12 Нараховано поточні зобов’язання згідно з акта¬ми наданих послуг з реклами готової продукції
— вартість послуг без ПДВ
-пдв
— до сплати

2100
420
2520
13 Па підставі договору купівлі-продажу та акта приймання-передавання відображається реа¬лізація об’єкта основних засобів загальногоспо¬дарського призначення (гр. 4)
— вартість продажу з урахуванням ПДВ
— первісна вартість
— знос
9600/6 = 1600
7500-300=7200

9600

7500 300
14 На підставі договору купівлі-продажу та акта приймання-передавання відображається реалі¬зація цінних паперів (акцій):
— вартість продажу
— собівартість реалізації

500000 450000
15 На підставі акта приймання- передавання ви¬знано активом безоплатно отримані офісні меблі 3800
16 Списано загальновиробничі витрати згідно з
розрахунком бухгалтера.
Примітка. Нерозподілених постійних загальновиробничих витрат немає
24000+5280+3400+2800+6200+ 37800 = 79480 79480
17 На підставі звіту про використання коштів, ви¬даних на відрядження або під звіт, відобража¬ються витрати на відрядження керівника під¬приємства — всього
У тому числі добові понад встановлені норми
Добові понад встановлені норми оподатковуються ПДФО і військовим збором
40*0,015 = 0,6
40*0,18= 7,2

1160

40
18 Відображається передання готової продукції з цеху на склад 670000
19 На підставі накладних визнано дохід від реаліза¬ції готової продукції з наступною оплатою:
— вартість реалізації готової продукції без ПДВ

-пдв
2500000
20 На підставі податкових накладних нараховане податкові зобов’язання з ПДВ за операціями по¬стачання товарів
2500000/6 = 416666,67 416666,67
21 На підставі розрахунку бухгалтера відображається собівартість реалізованої гото¬вої продукції
Усього
Утому числі:
— прямі матеріальні витрати
— прямі витрати на оплату праці
— прямі витрати за єдиним внеском на соціальне
страхування
— амортизація виробничого обладнання
— вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з
виробництвом продукції
— загальновиробничі витрати

430000

258000 55600
21100

35600

28300

31400
22 На підставі виписок з поточного рахунка в наці¬ональній валюті зараховано:
— платежі покупців за реалізовану продукцію
— кошти від довірителя для виконання договору
доручення
— аванси покупців
— дивіденди від резидента
— відсотки за облігаціями
— безповоротна фінансова допомога
— кошти за рішенням суду, у тому числі компен¬сація прямих збитків, завданих непогашенням
дебіторської заборгованості покупцем — 44000
грн, мито, попередньо сплачене позивачем — 800
грн, штрафні санкції — 6000 грн

860000

145000
12000 95000 18900 50000 50800
23 На підставі виписок з поточного рахунка в наці¬ональній валюті сплачено:
— постачальникам за сировину та послуги
— аванси постачальникам
— оплата праці персоналу
— відсотки банку за користування кредитом
— податки
— єдиний внесок на соціальне страхування
— дивіденди

585000
36000
165000

31200
73600
7880

100000
24 Нараховано податок на прибуток підприємства
8000+2083333,33- 106348- 89840-7200-450000-430000 = 1007945,33
1007945,33*0,18 = 181430,16
1007945,33-181430,16 = 826515,17 181430,16
181430,16
25 Визначено фінансовий результат діяльності під¬приємства:
— списано доходи
— списано витрати
— відображено фінансовий результат
93: 7350+ 47400+10428+ 7500+ 8420+ 3650+ 4900+ 2600+12000+ 2100 = 106348
92: 56000+ 12320+ 6350+1760+ 7400+3050+ 1800+ 1120+40 = 89840
943: 7200
971: 450000
901: 430000
712: 9600-1600 = 8000
701:2500000-416666,67 = 2083333,33 106348
89840
7200
450000
430000
8000
2083333,33
826515,17

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 8

Рік захисту: 2017

Ціна: 50 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.