Курсові та дипломні купляють тут

Стратегічний аналіз

1. Етапи стратегічного планування
2. Прогнозне моделювання фінансових показників. Види моделей, їх зміст і призначення
ЗАВДАННЯ:
Використовуючи наведені нижче прогнозовані та нормативні вихідні дані, підготувати прогноз фінансів підприємства на наступний рік і такі документи:
1. Програма збуту
2. Виробнича програма
3. Кошторисне використання основних матеріалів
4. Кошторис витрат на придбання основних матеріалів
5. Кошторис витрат на оплату праці основних робітників
6. Кошторис загальновиробничих непрямих витрат
7. Кошторис відділу збуту і адміністрації
8. Калькуляція одиниці продукції
9. Прогноз грошового потоку
10. Прогнозована балансова модель фінансових показників і баланс на наступний рік
11. Прогнозований кошторис за центрами відповідальності
Для аналізу використати рекомендовані форми, наведені в таблицях 8-18.

4 Вихідні дані:
Підприємство виробляє і реалізує два вироби. Виріб А виготовляється цехом № 1, а виріб Б – цехом № 2.
Прогнозовані витрати на основні матеріали та оплату праці такі:
Матеріал Х, за 1 од. – 2,4 грн.;
Матеріал У, за 1 од. – 4,2 грн.
Вартість праці основних виробничих робітників – 5,1 грн. за годину. Непрямі витрати підприємства розподіляються пропорційно показникам робочого часу основних виробничих робітників.
Прогнозовані витрати основних матеріалів і робочого часу на одиницю виробу на ведені в табл. 1-7.
Таблиця 1
Показники Виріб А Виріб Б
Матеріал Х, кількість од. 12 9
Матеріал У, кількість од. 6 8
Праця основних виробничих робітників, годин 11 13

Таблиця 2
БАЛАНС ЗВІТНОГО РОКУ
грн.
АКТИВ
І. Необоротні активи
Основні засоби
Первісна вартість 905000
Знос 90000
Залишкова вартість 815000
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 115614
Незавершене виробництво 5000
Готова продукція 93380
Дебіторська заборгованість 235000
Грошові кошти 6900
Усього оборотних активів 450894
БАЛАНС 1270894
ПАСИВ
Статутний капітал 979894
Резервний капітал 280000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5000
Кредиторська заборгованість 6000
БАЛАНС 1270894

Таблиця 3
ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ
Показники Виріб А Виріб Б
Прогнозований обсяг продажів , одиниць 12140 9140
Ціна реалізації, грн. 170 195
Необхідні запаси на кінець прогнозованого періоду, одиниць 500 300
Запаси на початок прогнозованого періоду, одиниць 450 250

Таблиця 4
ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ
Показники Матеріал Х Матеріал У
Запаси на кінець прогнозованого періоду, одиниць 20100 12070
Запаси на початок прогнозованого періоду, одиниць 25300 13070

Таблиця 5
КОШТОРИСНА СТАВКА РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ
(НА ГОДИНУ ПРАЦІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ РОБІТНИКІВ)
Показники Цех № 1, грн. Цех № 2, грн. Усього
Допоміжні матеріали 0,32 0,21 х
Праця допоміжних працівників 0,32 0,32 х
Енергія (змінна частина) 0,18 0,12 х
Ремонт і технічне обслуговування (змінна частина) 0,06 0,10 х
Кошторисні постійні непрямі витрати, грн.
Амортизація 50000 40000 90000
Енергія (постійна частина) 43000 9000 52000
Ремонт і технічне обслуговування (постійна частина) 28600 2550 31150
Разом 121600 51550 173150

Таблиця 6
ПОЗАВИРОБНИЧІ НЕПРЯМІ ВИТРАТИ
Показники Сума, грн.
Заробітна плата відділу збуту та адміністрації 22700
Транспортні витрати відділу збуту 26300
Реклама 24000
Разом 73000

Таблиця 7
РОЗПОДІЛ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАТ ЗА ПЕРІОДАМИ В ЧАСТКАХ ВІД ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ
Показники Квартали
1 2 3 4
Розподіл надходжень та витрат, % 20 25 25 30

Список використаних джерел

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 27

Рік захисту: 2017

Ціна: 50 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.