Курсові та дипломні купляють тут

Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств Миколаївської області

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Теоретичні положення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств: визначення та класифікація
1.2. Роль стратегічного планування в управлінні зовнішньо-економічною діяльністю підприємств
1.3. Формування системи індикаторів зовнішньоекономічної діяльності агропромислових підприємств-експортерів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2.1. Оцінка внутрішнього середовища аграрних підприємств
2.2. Оцiнка зовнiшньоекономiчної дiяльностi аграрних підприємств Миколаївської областi
2.3. Оцінка сучасного рівня організації зовнішньоекономічних операцій
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГАРАНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
3.1. Розробка бізнес стратегії сільськогосподарських підприємств на прикладі ТОВ «Агрофьюжн»
3.2. Розробка функціональних стратегій щодо діяльності на зовнішньому ринку
3.3 Управління зовнішньоторговельними ризиками та шляхи їх зниження
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

В результаті проведених досліджень можна зробит наступні висновки.
1. Один з найважливіших моментів формування і реалізації стратегії ЗЕД аграрних підприємств — забезпечення збалансованості їх розвитку з врахуванням як внутрішніх потреб у продовольчій продукції, так і необхідності здійснення ЗЕД. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності має бути складовою загальної стратегії. Кожне підприємство є унікальною системою, на яку впливає зовнішнє середовище, що його оточує і його вплив також носить специфічний характер. Отже, застосування до всіх суб’єктів господарської діяльності єдиної універсальної моделі стратегічного управління не є доцільним, конкретне підприємство потребує індивідуального підходу, в якому враховуються особливості внутрішнього та зовнішнього середовища його функціонування.
2. У даний момент продовжується трансформація інституціональної структури пропозиції з боку основних категорій сільгоспвиробників. На більшості сегментів регіонального продовольчого ринку відбувається закріплення значимості особистих підсобних господарств населення. По окремим найменуванням продукції їхня частка є повністю домінуючою (100% при виробництві картоплі, 52% у виробництві овочів, молока). Основною характеристикою сільського господарства є його дрібнотоварна спрямованість. Великотоварне виробництво створюване в області протягом останніх років значно втратило позиції за останні роки.
3. У галузевій структурі зростає частка виробництва більш прибуткових видів продукції, у першу чергу, продукції рослинництва, при одночасному зменшенні частки збиткової протягом ряду останнього років продукції тваринництва. Загальна питома вага продукції рослинництва зросла.
4. Зовнішньоекономічна діяльність агропродовольчої сфери з огляду організаційних, економічних, управлінських та адаптаційних аспектів у даний час проходить складний історичний етап становлення, функціонує в жорсткому і деформованому режимі. Ця важлива сфера знаходиться в просторі своєрідних неузгоджених, а також діаметрально протилежних умов: з одного боку, – в динамічних і нерідко несприятливих для України глобальних процесах та явищах світової економіки, а з другого – в недосконалому й інертному національному або, точніше, в регіональному середовищі, з точки зору формування та своєчасного запровадження досконалої нормативно — законодавчої бази..
5. Вітчизняні підприємства у своїй діяльності все частіше стикаються з альтернативним вибором: пристосуватися до сучасних систем та принципів господарювання або поступово знижувати прибутковість і, як наслідок, прямувати до банкрутства. Така ситуація обумовлена тим, що змінність факторів зовнішнього середовища може призвести до виникнення певного дисбалансу між ним та підприємством і викликати необхідність корекції діяльності організації з урахуванням нових викликів. Водночас виникає об’єктивна необхідність в чіткій та узгодженій взаємодії як суб’єкта господарювання в цілому, так і окремих його складових елементів. Трансформації зовнішнього та внутрішнього середовищ зумовлює необхідність використання сучасних методів управління в агропродовольчій сфері економіки. Ключовим завданням стає балансування між необхідністю забезпечення продовольчої безпеки та зовнішнім середовищем для досягнення довгострокових цілей.
6. Сільськогосподарська продукція займає значну частку у зовнішній торгівлі України, впевнено посідаючи високі місця серед інших товарних груп. Протягом останніх років становила в середньому 10 — 11 %. У 2014 р. ця частка склала – 18,1 %. Сільське господарство на сьогодні залишається єдиною галуззю економіки України, яке має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Найбільшу питому вагу мають Київська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Миколаївська області, на які припадає третина обороту агропродовольчої сфери країни.
7. У загальній вартості експорту сільськогосподарської продукції і продовольства продукція рослинного походження становила 43,2%. При цьому, 65,4% загального обсягу експорту продукції рослинництва припадало на зернову групу, 25,9% — на насіння і плоди олійних рослин.
8. Найактивнішими осередками зовнішньоекономічних операцій в Миколаївській області є: м. Миколаїв, м. Вознесенськ та Жовтневий район. Незважаючи на значну кількість підприємств у Жовтневому районі, лише мала частина з них, в повній мірі займаються зовнішньоекономічною діяльністю. На сьогоднішній день, коло лідерів досить вузьке і замикається практично на таких компаніях: ТОВ «Агрофьюжн», ТОВ «Сандора» та ФГ «Владам», які в повній мірі залучені до процесів зовнішньоекономічної взаємодії. Вони відіграють провідну роль у виробництві соків, овочевих і фруктових консервів з розкрученими брендами та мають сертифікати якості ISO серії 9000 та ISO серії 22000. Аналізуючи динаміку експорту переробки овочів і фруктів, можна сказати, що за три досліджувані роки, він порівняно зріс. За даними державного комітету статистики, підприємств плодоовочевої галузі, у 2014 році близько 22% реалізували свою продукцію на експорт у значних обсягах — від 1 млн. грн. до 27 млн. грн. У період 2012-2014 рр. проявляється чітка тенденція збільшення обсягів експорту соків та томатної пасти з Миколаївської області. Безперечним лідером в експорті концентрованої томатної пасти є ФГ «Органік Сістемс», яке входить до холдингу «Агрофюжн», що постачає свою продукцію до 5 країн і, відповідно до експертних оцінок, займає близько 20% усього експортного ринку томатної пасти.
9. Комплексна система стратегічного управління зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств має реалізовуватися в контексті загальних управлінських функцій для забезпечення високої ефективності та довгострокових конкурентних переваг підприємств, при цьому мають поєднуєватися такі функціональні системи: діагностика стратегічного управління, стратегічне управління товарними портфелями, стратегічне управління нововведеннями у товарному портфелі, формування стратегій управління підприємствами, стратегічне управління ризиками у діяльності аграрних підприємств.
10. Проведене економічне дослідження ТОВ «Агрофьюжн» дозволило визначити етап життєвого циклу підприємства – етап росту, та визначити його базову стратегію – стратегію зростання в рамках запропонованої стратегії були визначені стратегічні перетворення підприємства. В рамках цієї стратегії були визначені основні заходи щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності ТОВ „Агрофьюжн”, а саме: заспровадження експортного маркетингу.
11. Впровадження проектів може збільшити обсяг готової продукції в натуральному виразі до 50 тис.т концентрованої томатної пасти і дохід від реалізованої продукції в вартісному виразі на 48612 тис. грн. Дане збільшення відбувається за рахунок розширення ринків збуту і збільшення експортної квоти до ЄС. Виходячи з цього всього можна сказати, що впровадження запропонованих стратегій є ефективним для ТОВ „Агрофьюжн”

Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant

Тип: Дипломна

Кількість сторінок: 111

Рік захисту: 2015

Ціна: 250 грн.

Контактна особа: Андрей

Телефон: +380983983746

E-mail: glav_pochtamp@mail.ruЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.