Курсові та дипломні купляють тут

Фінансовий аналіз

Виконання розрахунково-аналітичного завдання передбачає проведення фінансової діагностики виробничо-господарської діяльності віртуального підприємства на основі даних фінансової звітності (форма 1, форма 1-м «Баланс (звіт про фінансовий стан)» та форма 2, 2-м «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)) за окремі звітні періоди за такими напрямками: — аналіз фінансових результатів — аналіз ліквідності та платоспроможності — аналіз […]

Статистика

Задача 6. Маємо такі дані по 24 підприємствах галузі за звітний період: № під-ва Середньорічна вартість осно-вних засобів, млн.грн. Середньоспискова чисель-ність робітни-ків, чол. Обсяг вироб-ництва, млн.грн. № під-ва Середньорічна вартість осно-вних засобів, млн.грн. Середньоспискова чисель-ність робітни-ків, чол. Обсяг вироб-ництва, млн.грн. 1 11,0 981 18,8 13 2,0 22, 1,5 2 9,4 680 7,0 14 3,5 300 […]

Статистика

1.Статистична оцінка кількості та руху персоналу підприємств 2.Відомі дані про обсяги реалізованої промислової продукції у Львівській області: (млн грн) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Промисловість, всього 25655,3 32392 34874 34623,2 у тому числі добувна промисловість і розроблення кар’єрів 1184,2 2028,5 1597,1 1680,6 переробна промисловість 19235 24035 25416 24897,1 постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого […]

Статистика

За наступним даним розрахувати всі можливі види відносних величин варіант основні фонди підприємства, тис.грн. обсяг товарної продукції, тис.грн. виробничі невиробничі 2007 2008 2007 2008 2007 2008 1 400 440 190 200 1400 1350 На основі даних можна розрахувати такі показники: — динаміки — структури — порівняння — інтенсивності

Статистика

Тема 2 «Статистичне спостереження» , 3 «Зведення і групування статистичних даних» Задача 1 Використовуючи інформацію в таблиці проаналізуйте який взаємозв’язок існує між стажем роботи та продуктивністю праці. Проведіть групування робітників підприємства за стажем роботи виділивши 5 груп з рівними інтервалами. Охарактеризуйте кожну групу за кількістю робітників, середнім стажем роботи, виробництвом продукції за місяць у цілому […]

Демографічна статистика

Завдання 1. На основі розподілу постійного населення за статтю та віковими групами: — обчислити коефіцієнти старіння та довголіття; — навантаження однієї статі іншою; — обчислити коефіцієнти демографічного навантаження (загальний, дітьми, особами старшого віку); — визначити середній, модальний, медіанний вік всього населення, а також окремо для чоловіків та жінок; Зробити висновки. Дані для розрахунків наведені в […]

Статистика

Задание 1 Метод аналитической группировки Задание 2 Производительность труда работников предприятия характеризуется следующими данными: Выработка за смену, шт 190 203 240 250 252 259 262 Количество работников 6 8 9 14 10 6 5 Рассчитать среднюю выработку продукции, моду и медиану. Задание 3 Имеются следующие данные о численности населения курортного города: на 1 января – […]

Статистика

Задание 1 Методы изучения социальных явлений и процессов во времени Задание 2 Имеются данные о реализации молочных продуктов на городском рынке Продукт Товарооборот, тыс.д.ед. Изменение цен в декабре по сравнению с ноябрем, % ноябрь Декабрь Молоко 9,7 6,3 -1,2 Сметана 4,5 4 +3,5 Творог 12,9 11,5 +4,2 Рассчитать: 1) сводный индекс цен 2) общее изменение […]

Статистика

Задание 1. Корреляционно-регрессионный анализ. Задание 2. Имеются данные о покупке мясных продуктов на рынке: Вид продукции Цена за 1 кг, д. е. Приобретено, тонн Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь Говядина 16 17 2,5 2,65 Свинина 20 23 1,27 1,02 Вычислить: 1) индивидуальные индексы объемов продаж в натуральном выражении, цен и товарооборота; 2) агрегатные индексы физического объема, […]

Статистика

Задача 1. За даними додатку 1 побудувати інтервальний ряд розподілу об’єму перевезень пасажирів (гр.2). Використовуючи побудований статистичний ряд розподілу, обчислити: 1. Середній обсяг перевезень пасажирів по всіх туристичних фірмах; 2. Моду і медіану; 3. Дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Оцінити взаємозв’язок обсягу перевезень пасажирів з середнім показником нещасних випадків (гр.9), використовуючи коефіцієнт кореляції рангів. […]

Статистика

Задача 1. За даними додатку 1 побудувати інтервальний ряд розподілу часу в подорожі (гр.7). Використовуючи статистичний ряд розподілу, обчислити: 1. Середній час подорожі; 2. Моду і медіану; 1. Дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Оцінити взаємозв’язок часу в подорожі з загальним прибутком фірми (гр. 10), використовуючи метод аналітичних групувань. Зобразити графічно побудований вами ряд розподілу […]

Статистика

Задача 1. За даними додатку 1 побудувати інтервальний ряд розподілу загальної кількості турів (гр.3). використовуючи статистичний ряд розподілу, обчислити: 1. Середню кількість турів у фірмах; 2. Моду і медіану; 3. Дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Оцінити взаємозв’язок загальної кількості турів з об`ємом перевезення пасажирів (гр.2), використовуючи метод аналітичних групувань. Зобразити графічно побудований вами ряд […]