Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

1.Пояснити сутність статистичного спостереження, охарактеризувати його форми 2. Охарактеризувати методи вирівнювання рядів динаміки. ІІ. Практичне завдання Завдання № 1. Для вивчення працівників банків скласти бланк, на базі якого можна отримати інформацію про рівень освіти, вік, стаж роботи, вподобання. Завдання № 2. За наведеною у таблиці інформацію за звітний період по 30 магазинах міста скласти групову […]

Статистика

Вступ 1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань 2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки Задача 1. Рівень рентабельності підприємств харчової промисловості регіону характеризується такими даними: рівень рентабельності, % до 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30 і більше кількість підприємств, % до загальної кількості 8 12 35 20 12 8 5 […]

Статистика

Задача 1 Кількість виготовленої продукції на заводі зменшилась на 3%, а її вартість не змінилась. Як змінилась собівартість продукції? Записати формули застосованих індексів. Задача 2 Обсяг реалізації у звітному періоді щодо базисного зріс на 3%. Сума витрат не змінилась. Ціни виросли на 5%. Як (у %) змінився рівень витрат у порівняних цінах? Задача 3 На […]

Статистика

Завдання 1 Індивідуальне завдання виконується згідно з варіантом, вказаним викладачем за вихідними даними, що наведені в додатку. Серед вказаних викладачем ознак потрібно вибрати факторну ознаку і за нею побудувати ряд розподілу, утворивши не менше трьох груп. Для кожної групи підрахувати кількість одиниць сукупності і дати характеристику структури досліджуваної сукупності, обчисливши частки у відсотках для кожної […]

Статистика

ЗАДАЧА 1. РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, ІНДЕКСУ ТОРГОВОЇ ПЛОЩІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ДИНАМІКУ ТОРГОВОЇ ПЛОЩІ Дані про число торгових підприємств і торгову площу за два роки такі: показник базисний рік звітний рік Число торгових підприємств, од. 150 162 Торгова площа, кв.м. 5750 8910 Розрахувати середній розмір торгового підприємства, індекс торгової площі та […]

Статистика

Завдання 2 Визначити індекси середніх цін (змінного, фіксованого складу і структурних зрушень) експорту та імпорту, зробивши висновок за даними таблиці: товар вартість у поточному періоді, млрд.дол.США фізичний обсяг, тис.т. експорт імпорт експорт імпорт А 17,2 17 13,4 10,2 Б 19,6 18,7 10,7 11,5 Завдання 3 Експорт нафти сирої з України характеризується такими даними: територія Вартість […]

Статистика

Задача 4. Маються дані про роботу промислових підприємств: № п/п Обсяг виробленої продукції, млн.грн. Середньорічна вартість основних фондів, млн.грн. Середньоспискова чисельність працюючих, чол. за розрахунком фактично 1 2 3 4 5 1 6,0 6,3 5,5 290 2 2,0 2,5 2,0 180 3 12,0 12,8 9,0 462 4 15,0 15,6 8,6 720 5 7,0 7,1 4,8 […]

Статистика

1. Станом на 1 січня процентні кредитні ставки комерційних банків становили: Комерційний банк Кредитна ставка, % Сума наданих кредитів, млн. гр. од. А 40 15 Б 48 5 В 35 20 Визначте середню кредитну ставку. 2. У бюджеті країни-донора заплановано фінансову допомогу іншим країнам: Країни — реципієнти План фінансової допомоги, млн. дол. США Процент виконання […]

Фінансовий аналіз

Виконання розрахунково-аналітичного завдання передбачає проведення фінансової діагностики виробничо-господарської діяльності віртуального підприємства на основі даних фінансової звітності (форма 1, форма 1-м «Баланс (звіт про фінансовий стан)» та форма 2, 2-м «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)) за окремі звітні періоди за такими напрямками: — аналіз фінансових результатів — аналіз ліквідності та платоспроможності — аналіз […]

Статистика

Задача 6. Маємо такі дані по 24 підприємствах галузі за звітний період: № під-ва Середньорічна вартість осно-вних засобів, млн.грн. Середньоспискова чисель-ність робітни-ків, чол. Обсяг вироб-ництва, млн.грн. № під-ва Середньорічна вартість осно-вних засобів, млн.грн. Середньоспискова чисель-ність робітни-ків, чол. Обсяг вироб-ництва, млн.грн. 1 11,0 981 18,8 13 2,0 22, 1,5 2 9,4 680 7,0 14 3,5 300 […]

Статистика

1.Статистична оцінка кількості та руху персоналу підприємств 2.Відомі дані про обсяги реалізованої промислової продукції у Львівській області: (млн грн) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Промисловість, всього 25655,3 32392 34874 34623,2 у тому числі добувна промисловість і розроблення кар’єрів 1184,2 2028,5 1597,1 1680,6 переробна промисловість 19235 24035 25416 24897,1 постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого […]

Статистика

За наступним даним розрахувати всі можливі види відносних величин варіант основні фонди підприємства, тис.грн. обсяг товарної продукції, тис.грн. виробничі невиробничі 2007 2008 2007 2008 2007 2008 1 400 440 190 200 1400 1350 На основі даних можна розрахувати такі показники: — динаміки — структури — порівняння — інтенсивності