Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

ЗАДАЧА №3
Фактично за звітний період робітниками підприємства відпрацьовано 120000 людино-днів, що становило 962000 людино-годин, у тому числі 2000 людино-годин відпрацьовано у понадурочний час. Середня встановлена тривалість робочого кварталу 62 дні, при середній тривалості робочого дня 8,2 години.
Середньоспискова чисельність працюючих у звітному періоді 2000 чоловік при плані – 1900 чоловік.
Обсяг виробленої продукції за квартал 1800 тис. грн., за розрахунками – 1500 тис. грн.
Визначити:
1. Коефіцієнт використання робочого дня, кварталу та інтегральний коефіцієнт використання робочого часу.
2. Розрахувати витрати робочого часу за рахунок неповного використання:
а) робочого дня;
б) робочого періоду.
3. Показники рівня середнього виробітку на 1 працюючого.
4. Надплановий випуск продукції за рахунок надпланової чисельності працюючих та перевиконання планового завдання виробітку на 1 працюючого.
Зробити висновки.

ЗАДАЧА №12
У таблиці наведені умовні дані про випуск чотирьох виробів на підприємстві:

Виріб Випуск, тис. од. Загальні витрати робочого часу, л-год Витрати праці на 1 тис. од. за нормою, л-год
січень лютий Січень лютий
А 400 200 2000 800 6
Б 200 400 1400 2000 8
В 300 — 1100 — 5
Г — 250 — 1200 4

Визначити:
1. Індекси динаміки продуктивності праці з використанням фактичної та нормативної трудомісткості конкретних виробів.
2. Економію витрат праці за рахунок зростання її продуктивності.
3. Ступінь виконання встановлених норм на підприємстві за кожний місяць.
Зробити висновки.

ЗАДАЧА №22
Маємо такі дані про роботу верстатів механічного цеху заводу за І і IV квартал 2000р.:
Показники І квартал ІІ квартал
Кількість верстатів, шт.:
1. наявних 100 110
2. встановлених 90 100
3. фактично працюючих у зміну:
а) одну 35 40
б) дві 30 30
в) три 20 30
Режимний фонд часу, верстато-годин 175500 185600
Кількість верстато-годин роботи за планом 106600 140960
Фактично відпрацьовано верстато-годин 105000 139400
Простої у верстато-годинах через відсутність:
Електроенергії 525 550
матеріалів і заготовок 418 410
інструментів і пристосувань 112 100
Робітників 310 260
через інші причини 235 240

Визначити за кожний квартал:
1. Відсоток використання встановленого обладнання за кількістю верстатів.
2. Коефіцієнт змінності обладнання та коефіцієнт використання змінного режиму.
3. Коефіцієнт використання календарного та режимного фондів часу, %.
4. Використання планового фонду верстато-годин, %.
5. Простої верстатів в цілому і через кожну причину в плановому фонді, %.
6. Середнє число годин роботи одного верстата за планом і фактично.
Зробити висновки про використання обладнання цеху в IV кварталі порівняно з І кварталом.

ЗАДАЧА №30
Маються такі дані, тис. грн.:
По підприємству №1
1. Залишок оборотних фондів на:
1.01 — 260 1.03 — 240
1.02 — 242 1.04 — 236
2. Вартість реалізованої продукції підприємства становить:
за січень — 1120
за лютий — 1060
за березень — 1220

По підприємству №2
1. Залишок оборотних фондів на:
1.01 — 260 1.03 — 230
1.02 — 250 1.04 — 240
2. Вартість реалізованої продукції підприємства становить:
за січень — 1150
за лютий — 1110
за березень — 1200
Розрахувати по підприємству №1:
1. показники швидкості обертання оборотних фондів за кожний місяць і в цілому за квартал;
2. суму вивільнених у березні засобів у результаті прискорення їх обертання у порівнянні з лютим.
Розрахувати по підприємству №2:
1. індекси швидкості обертання оборотних засобів:
— змінного складу;
— фіксованого складу;
— структурних зрушень.
Зробити висновки.

ЗАДАЧА № 38
Маються дані про роботу кондитерської фабрики за звітний період:
Вид печива Випуск продукції за квартал,т Собівартість 1т у кварталі,грн. Оптова ціна 1т у кварталі,грн.

І ІІ
І ІІ ІІ
план факт план факт план факт
До чаю — 130 135 — 700 710 870 870
Мадонна 150 105 90 65 640 630 1830 1840
Буратіно 160 — — 81 — — — —
Абетка 250 160 170 47 450 440 1450 1455

Розрахувати:
1. Індивідуальні індекси планового завдання, виконання плану та динаміки собівартості одиниці продукції кожного виду.
2. Загальні індекси планового завдання, виконання плану та динаміки собівартості порівняної продукції.
3. Суми планової, надпланової та фактичної економії витрат на виробництво порівняної продукції.
4. Витрати на 1 гривню ТП, коп.:
а) планові;
б) фактичні.
5. відхилення фактичних витрат на 1 гривню ТП від передбачених планом, коп.:
а) загальне;
б) через зміну оптових цін;
в) через зміну собівартості;
г) через зміну асортименту продукції, що виробляється на підприємстві.
Навести формули, дати пояснення, зробити висновки, одержаними результатами.
ЗАДАЧА № 42
Маються дані про роботу виробничого об‘єднання хлібопекарної промисловості, тис. грн.:
Показник Рік
Базисний рік Звітний рік
Реалізація товарної продукції в діючих цінах 5100 5800
Реалізація товарної продукції в цінах за 1999р. 5100 5850
Повна фактична собівартість реалізованої продукції 4050 4250
Собівартість фактично реалізованої товарної продукції 2000р. за витратами 1999р. — 4310
Прибуток від реалізації продукції 5100-4050 = 1050 5800-4250 = 1550
Прибуток від іншої реалізації 100 110
Позареалізаційний прибуток або збиток 30 35
Фіксовані платежі 2 2
Плата за кредит 5 7
Середньорічна вартість основних виробничих фондів 2015 2335
Середній залишок нормованих оборотних засобів 800 850

Потрібно встановити:
1) Зміни суми прибутку від реалізації продукції у звітному році. порівняно з базисним роком:
а) загальну;
б) через зміну оптових цін; собівартості одиниці продукції; обсягу реалізації; асортименту виробляємої продукції.
2) Рентабельність підприємства по рокам.
а) загальну;
б) розрахункову.
2) Відхилення рівня загальної рентабельності підприємства звітного року порівняно з базисним:
а) загальне;
б) через зміну прибутку;
в) через зміну рентабельності продукції;
г) за рахунок прискорення обертання оборотних засобів;
д) за рахунок прискорення обертання виробничих засобів підприємства.
Дати пояснення. Зробити висновки.

ЗАДАЧА № 47
На промисловому підприємстві є дані:
Показник Базисний рік Звітний рік
Балансовий прибуток, тис. грн. 3933 3973
Коефіцієнт зміни балансового прибутку 1,035 1,025
Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 22800 24275
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 30500 32000
Середні залишки нормованих оборотних фондів, тис. грн. 13200 13670
Визначити загальну рентабельність у звітному році у порівнянні з минулим роком:
а) загальну;
б) унаслідок впливу зміни: коефіцієнта балансового прибутку; рентабельності реалізованої продукції та числа оборотів оборотних засобів підприємства.

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 13

Рік захисту: 2017

Ціна: 100 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.ua



Замовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.