Курсові та дипломні купляють тут

Бухгалтерський облік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дубок» створене у вигляді ТОВ. Статутний капітал складається із вступних внесків засновників. ТОВ займається виробництвом меблів (столи, стільці). В ньому працюють 5 осіб: Дуб І.І – директор, Демёяненко М.Я. – бухгалтер, Береза О.В. – касир, Столяров В.Г. – столяр, Стілець Л.Я – столяр.
Підприємство включає 2 цехи: цех № 1 – виготовлення столів, цех № 2 – виготовлення стільців.
В задачі відображено процеси постачання, виробництва, реалізації, розрахунки з постачальниками, покупцями, підзвітними особами, нарахування і виплату заробітної плати, визначення фінансового результату, нарахування ПДВ, податку на прибуток, дивідендів.
Основні засоби обліковують в ТОВ пооб’єктивно у відомості, матеріали обліковують по кількості і сумі по безперервній системі. Завод Вулкан і фабрика Прогрес – постачальники, магазин № 15 – інші кредитори. По основному виробництву відкрити два аналітичні рахунки: виробництво столів, виробництво стільців. Рахунки 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» не використовуються.
За умовою задачі відкрити синтетичні рахунки (табл.7): 10 «Основні засоби», 13 «Знос (амортизаціяі) необоротних активів», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 401 «Статутний капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки з податками й платежами», 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 90 «Собівартість реалізації».
Відкрити аналітичні рахунки до синтетичних рахунків: «Виробничі запаси» — дошки, плита ДСП, клей, цвяхи (табл. 8), 23 «Виробництво» — столи, стільці (табл. 9), 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — завод «Вулкан», фабрика «Прогрес», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» — Палац спорту, 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — магазин №15, 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування», 372 «Розрахунки з підзвітними особами» — Столяров В. Г., Стілець Л. Я. (табл. 10), 64 «Розрахунки за податками й платежами» — податок на доходи фізичних осіб, ПДВ (табл. 10), 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» — розрахунково-платіжна відомість (табл. 11), визначити собівартість виробництва продукції (столів, стільців) (табл. 12).

Зміст завдання
Завдання виконується за простою і спрощеною формами обліку. Для виконання завдання за простою формою обліку необхідно:
1. На підставі вихідних даних відкрити бухгалтерські рахунки у Журналі обліку господарських операцій і перенести в нього вступні залишки.
2. Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях і провести їх запис по рахунках у журналі.
3. Відкрити аналітичні рахунки до синтетичних рахунків 20, 23, 36, 37, 63, 64, 65, 66, 68 і провести записи в них.
4. Підвести обороти і вирахувати залишки по рахунках у Журналі обліку господарських операцій, скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках (табл. 13).
5. Підвести обороти і вирахувати залишки по аналітичних рахунках.
6. Скласти обортні відомості по аналітичних рахунках (табл. 14, 15).
7. Звірити підсумки оборотних відомостей по аналітичних рахунках із Журналом обліку господарських операцій.
8. Скласти баланс (Звіт про фінансовий стан).
9. Скласти звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
10. Виконати завдання на регістрах для малих підприємств.
Для виконання завдання спрощеною формою обліку необхідно:
1. Провести записи операцій у відомості 1-м – 5-м.
2. Підвести обороти і залишки у відкритих відомостях.
3. Перевірити шляхом взаємної звірки правильність проведених записів.
4. Скласти головну книгу (оборотно-сальдову відомість).
5. Скласти фінансову звітність та податкові декларації.
1. Баланс ТОВ «Дубок» на 1 січня 2018 р., грн..
Актив На початок звітного періоду На
кінець звітного періоду Пасив На початок звітного періоду На
кінець звітного періоду
Основні засоби: Статуний капітал 103500
Залишкова вартість 57000 Розрахунки з постачальниками 4000
знос* 33000
початкова вартість* 90000
Виробничі запаси 11500
Розрахунки з дебіторами 7000
Каса 2000
Поточний рахунок 30000
Баланс 107500 Баланс 107500
* дані по цих рядках у валюту балансу не входять
2. Залишки по рахунках на 1 січня 2018 р. для відкриття аналітичних рахунків
Рахунок 10 «Основні засоби»
Інвентарні номери Призначення та назва об’єктів Надходження Амортизація
місяць,
рік Но-
мер документів Початко
ва вартість, грн знос, грн норма % на рік сума зносу
За рік, грн.. За квартал, грн..
Виготовлення столів, цех №1
1 Будівля цеха 12.2003 1 40000 20000 5 1000 250
2 Станок універсальний 10.2011 2 5000 1500 15 750 187
3 Станок стругальний 08.2012 3 3000 500 15 375 94
4 Комп’ютер 12.2013 4 2000 — 25 500 125
Разом по цеху №1 50000 22000 2625 656
Виготовлення стільців, цех №2
5 Будівля цеха 08.2007 5 30000 10000 5 1500 375
6 Станок універсальний 09.2012 6 6000 500 15 900 225
7 Мотоцикл Дніпро 07.2012 7 4000 500 15 600 150
Разом по цеху №2 40000 11000 3000 750
Всього 90000 33000 5625 1406

Рахунок 20 «Виробничі запаси»
Назва
матеріалів Одиниця
виміру Ціна, грн.. кількість Сума, грн..
Дошки куб. м 300 20 6000
Плита ДСП кв. м 20 100 2000
Клей кг 10 200 2000
Цвяхи кг 5 300 1500
разом х х х 11500

Рахунки: 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
Рахунок Номера
документів Аналітичні рахунки Дебет Кредит
36 81 Палац спорту 5000
63 186 Завод «Вулкан» 4000
63 16 Фабрика «Прогрес» 2000
х х Разом 7000 4000

Субрахунок 401 «Статутний капітал»
Прізвище, ім’я та по батькові
засновників Сума, грн.
Дуб І. І. 23500
Дем’яненко М. Я. 20000
Береза О. В. 20000
Столяров В. Г. 20000
Стілець Л. Я. 20000
Разом 103500

Господарські операції ТОВ «Дубок» за січень

п/п Дата Зміст операції Сума,
грн

1 2 3 4
1. 4.01 Одержано від магазину № 15 дошки 5куб.м. на загальну суму 1800 грн., в т.ч. податок на додану вартість (ПДВ) 300 грн. Підстава-накладна № 32. Оплата буде проведена пізніше. 1500
300
2. 7.01 Одержано від магазину № 15 клей 100 кг на загальну суму 1200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн. Підстава – накладна № 33, податкова накладна № 33. Оплата буде проведена пізніше. 1000
200
3. 8.01 Куплено в магазині № 15 цвяхи 40 кг на загальну суму 240 грн. в т. ч. ПДВ 40 грн. Підстава-накладна № 34, податкова накладна № 34. Гроші оплачено із каси МП підзвітну особу Столярова В. Г., Звт про використання коштів, виданих на відрядження або звіт №1 200
40

4. 9.01 Одержано від фабрики «Прогрес» плиту ДСП 200 кв.м. на загальну суму 4800 грн., в т.ч. ПДВ 800 грн. Підстава – накладна № 264, податкова накладна № 264. Оплата буде проведена пізніше. 4000
800
5. 9.01 Одержано від заводу «Вулкан» дошки 15 куб. м. на загальну суму 5400 грн., в т. ч. ПДВ 900 грн. Підстава – накладна № 35, податкова накладна № 35. Оплата буде проведена пізніше 4500
900
6. 10.01 Куплено в магазині № 15 клей 40 кг на загальну суму 480 грн, в т.ч. ПДВ 80грн. Підстава – накладна № 37, податкова накладна № 37. Гроші оплачено із каси МП через підзвітну особу Столярова В.Г., Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 400
80
7. 21.01 Одержано від фабрики «Прогрес» плиту ДСП 50кв.м. на загальну суму 1200 грн, в т.ч. ПДВ 200грн. Підстава – накладна № 305, податкова накладна № 305. Оплата буде проведена пізніше. 1000
200
8. 22.01 Одержано від заводу «Вулкан» станок деревообробний. Підстава – накладна № 48. Станок оприбуткувати в склад основних засобів і передати в цех № 1. Оплата буде проведена пізніше. ПДВ по даній операції не відображати в зв’язку з тим, що відсутня податкова накладна. 30000
30000
9. 22.01 Видано із складу в цех № 1 і витрачено на виробництво столів дошки 9 куб. м. на 2700 грн, плита ДСП 100 кв.м. на 2000 грн, клей 250 кг на 2500 грн, цвяхи 50 кг на 250грн. Списати вмтрачені матеріали на витрати виробництва. Підстава – ліміто-забірна карта № 1.
Витрачання дощок узяти за варіантами (табл.. 17)
2700+2000+2500+250 = 7450 7450
10. 22.01 Видано із складу в цех № 2 і витрачено на виробництво стільців дошки 10 куб. м. на 3000грн, клей 50 кг на 500 грн, цвяхи 100 кг на 500 грн. Списати витрачені матеріали на витрати виробництва. Підстава – ліміто-забірна карта № 2. 4000
11 22.01 Видано із каси: Столярову В.Г. 1020 грн (погашення заборгованості по Звітах про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 і № 2 – 720грн та під звіт 300грн), підстава – видаткові касові ордери № 1, 2, 3, Стільцю Л.Я. 200 грн під звіт, підстава – видатковий касовий ордер № 4 1020
200
12 22.01 Столяров В.Г. подав Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1, згідно з яким 250грн відноситься на виробництво столів, а 50 грн. повернуто в касу МП по прибутковому касовому ордеру № 1 250
50
13 26.01 Стілець Л.Я. подав Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2, згідно з яким 190 грн відноситься у витрати на виробництво стільців. 190
14 29.01 Оприбутковано із виробництва на склад столи 151 шт., стільці 103 шт. Облікова (планова) ціна одного стола 200 грн, одного стільця 80 грн. Підстава – прибуткові накладні № 1 і № 2.
Суму визначити самостійно
151*200 = 30200
103*80= 8240 30200
8240
15 29.01 Із складу МП відвантажена покупцям готова продукція: заводу «Вулкан» столи 100 шт. по рахунку №1, фабриці «Прогрес» столи 51 шт. по рахунку № 2. Списати відвантажені столи із складу на реалізацію. Суму визначити самостійно, оцінивши столи по обліковій ціні.
100*200 = 20000
51*200 = 10200 20000
10200
16 29.01. Відобразити заборгованість покупців за відвантажені їм столи (оплата буде пізніше): завод «Вулкан» – вартість столів 30000 грн, (100 шт. х 300 = 30000) плюс ПДВ 6000 грн, фабрика «Прогрес» – вартість столів 15300 грн. (51 шт. х 300 = 15300) плюс ПДВ 3060 грн. Підстава – рахунки № 1 і № 2, податкові накладні № 1і № 2. 36000
6000
18360
3060
17 30.01 Поступило на поточний рахунок МП за раніше відвантажені столи: від заводу «Вулкан» 36000 грн, від фабрики «прогрес» 18360 грн, підстава – платіжні доручення № 100 і №51 36000
18360
18 30.01. Із складу МП відвантажено палацу спорту стільці 103 шт. по рахунку 3. Списати відвантажені стільці із складу на реалізацію. Суму визначити самостійно, оцінивши стільці по обліковій ціні
103*80 = 8240 8240
19 30.01 Відобразити заборгованість палацу спотру за відвантажені йому стільці (оплата буде пізніше) вартість стільців 17510 грн
(103 шт. х 170 = 17510) плюс ПДВ 3502 грн. підстава – накладна № 3, податкова накладна № 3
17510+3502= 21012 21012

20 30.01. Надійшло на поточний рахунок МП від палацу спорту за раніше відвантажені йому стільці. Підстава – платіжне доручення № 103 21012
21 30.01 Нараховано в бюджет ПДВ за реалізовану продукцію. Підстава – рахунки № 1, № 2, № 3 3502
22 30.01. Оплачено із поточного рахунку МП заводу «Вулкан» заборгованість по рахунку № 186 4000 грн та за одержані цінності по рахунку № 35 – 5400 грн і по рахунку № 48 – 30000 грн. Підстава – платіжне доручення № 1
4000+5400+30000 = 39400 39400
23 30.01 Нараховано заробітну плату працівникам:
Прізище, ім’я та по батькові Суми заробітної плати, грн.. Віднесено на виробництво
столів Стільців
Дуб І.І. 4500 4500
Дем’яненко М.Я 3500 3500
Береза В.Г. 1500 1500
Столяров В.Г. 2700 2700
Стілець Л.Я. 2200 2200
Разом 14400 10700 3700
Суми по даній операції брати по варіантах (табл.. 17) 10700
3700
24 30.01 Проведено нарахування на заробітну плату єдиний соціальний внесок в розмірі – 22%. Суми визначити самостійно, склавши для цього окремий розрахунок.
10700*22/100 = 2354
3700*22/100= 814 2354
814
25 30.01 Утримано із заробітної плати: військовий збір – 1,5%, податок на доходи фізичних осіб – 18%. Скласти розрахунково-платіжну відомість № 1 (табл..11), утримання відобразити по рахунках 216
2592
26 30.01 Нараховано знос основних засобів і віднесено у витрати на:
Виготовлення стоів 656 грн,
Виготовлення стільців 750 грн 565
750
27 30.01 Перераховано із поточного рахунка МП в бюджет податок на доходи фізичних осіб, належну суму ПДВ і військовий збір. Суму визначити самостійно. Підстава – платіжні доручення № 2, № 3.
ПДВ = податкове зобов’язання – податковий кредит= -300-200-40-800-900-80-200+6000+3060+3502= 10042 216
2592
10042
28 30.01 Перераховано із поточного рахунка МП в Пенсійний фонд України єдиний соціальний внесок. Суми визначити самостійно. Підстава – платіжне доручення № 4.
2354+814= 3168 3168
29 30.01 По чеку № 062112 одержано в касу із поточного рахунка МП для виплати заробітної плати. Сума визначена у розрахунково-платіжній відомості № 1.
Підстава – виписка банку, прибутковий касовий ордер № 2 11592
30 30.01 Виплачена із каси заробітна плата. Підстава – платіжна відомість № 1, видатковий касовий ордер № 5. Сума згідно відомості № 1. 11592
31 30.01 Визначити фактичну собівартість виробленої продукції (столи, стільці) відповідно за даними обліку. Провести коректив на доведення планової вартості до рівня фактичної собівартості. Зробити розрахунок і запис на рахунках (табл..9, 12)
«червоне сторно» 8881
1214
8881
1214
32 30.01 Віднесено на фінансові результати собівартість реалізації продукції. Суму визначити самостійно
20000+10200+8240-8881+1214 = 30773 30773
33 30.01 Віднесено на фінансові результати доходи від реалізації продукції. Суму визначити згідно операцій 16, 19 ,21
36000-6000+ 18360-3060+21012-3502 = 62810 62810
34 30.01 Нараховано податок на прибуток в розмірі 18% від оподатковуваного прибутку. Суму визначити самостійно, зробивши розрахунок
62810- 30773= 32037
32037*0,18= 5766,66 5766,66
5766,66
35 30.01 Визначено суму чистого прибутку.
32037-5766,66 = 26270,34 26270,34
36 30.01 Нараховано дивіденди з розрахунку 10% від суми внесків засновників. Дивіденди направити на збільшення статутного капіталу МП
103500*10/100 = 10350 10350
37 30.01 Прибуток, що залишився, розподілити так: в резервний капітал 40%; в нерозподілений прибуток 60%.
Розподіл прибутку відобразити на бухгалтерських рахунках.
26270,34 – 10350 = 15920,34
15920,34*40/100 = 6368,14 6368,14

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна робота

Кількість сторінок: 18

Рік захисту: 2018

Ціна: 100 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: 095-791-46-13

E-mail: k_alena_@list.ruЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.