Курсові та дипломні купляють тут

Бухгалтерський облік на малих підприємствах

Вступ
1.Облік формування статутного капіталу та виходу засновника (учасника) з товариства з використанням спрощеного плану рахунків
2.Особливості складання Звіту про фінансові результати за формою 2-м
Тестові завдання
1. Для платників єдиного податку 4-ї групи розмір ставки єдиного податку з одного гектара сільськогосподарських угідь становить (у відсотках бази оподаткування) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди):
а) 0,81
б) 0,49
в) 0,16
правильна відповідь відсутня, в 2018 році ставка єдиного податку становить 0,95 грн./ 1 га.

2. Записи в журналі реєстрації господарських операцій суб’єкта малого бізнесу повинні мати:
а) натуральні показники;
б) грошовий вираз;
в) як натуральні, так і грошові показники.

3. У якому журналі відображають облік грошових коштів та їх еквівалентів?
а) журнал 1мс
б) журнал 2мс
в) журнал 3мс
г) журнал 4мс

4. Переоцінку необоротних активів здійснюють у випадку, коли:
а) справедливу вартість значно перевищує облікова вартість;
б) справедлива вартість значно перевищує облікову вартість;
в) в обох перелічених випадках.

5. Кредитове сальдо рахунку 44 в балансі форми 1мс показується у складі?
а) власного капіталу;
б) фінансових інвестицій;
в) оборотних активів;
г) доходів майбутніх періодів.

Задача
Завдання задачі полягає у відображенні господарських операцій суб’єкта малого підприємництва ТзОВ “Левада” на рахунках бухгалтерського обліку з використанням спрощеної форми обліку, заповненні журналу господарських операцій та формуванні звітності.
ТзОВ “Левада” займається виробництвом та роздрібною торгівлею канцелярських приладь та є платником єдиного податку за ставкою 3% і ПДВ. Вихідні дані для практичної частини контрольної роботи наведені в табл.
Таблиця 1
Реквізити ТзОВ «Левада»
Назва підприємства Форма власності Юридична адреса, телефон Код ЄДРПОУ Код КВЕД
ТзОВ “Левада” приватна м.Львів, вул. Личаківська 135/а,
тел.264-53-98 23964924 52.01

Практичну частину потрібно виконувати в такій послідовності:
— скласти Журнал обліку господарських операцій (додаток А) відповідно до сум господарських операцій наведених згідно варіанту;
— на основі журналу господарських операцій скласти відомості і журнали 1мс-4мс (додаток Б);
— скласти оборотно-сальдову відомість (додаток В);
— скласти фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (додаток Г);
— заповнити Податкову декларацію платника єдиного податку – юридичної особи (додаток Д);
Примітка 1. Залишок на 01.01.20__ р. на рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” містить лише суму заборгованості покупців за відвантажену їм продукцію.
Примітка 2. За весь час існування ТзОВ “Левада” списання безнадійної дебіторської заборгованості не проводилось, вся заборгованість погашається в межах домовлених термінів та резерв сумнівних боргів не створюється.
Примітка 3. Залишок на 01.01.20__ р. на рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями” містить лише суму заборгованості постачальникам.
Примітка 4. Залишок на 01.01.20__ р. на рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами” містить зобов’язання з податків в розмірі 80 % суми залишку та зобов’язання із єдиного соціального внеску 20 % суми залишку.
Примітка 5. Заборгованості засновників перед ТзОВ “Левада” немає, додатковий капітал підприємства дорівнює нулю.
Примітка 6. Чисельність працівників на ТзОВ “Левада” – 6 чол.
Таблиця 2
Господарські операції ТзОВ «Левада» за січень 20__ року
№ Зміст господарської операції
1 2
1 Оприбутковано матеріали від ПП «Люна» 2100
2 Відображено податковий кредит з ПДВ у складі оприбуткованих матеріалів
2100*0,2= 420 420
3 Перераховано до бюджету податки за минулий період 3200
4 Сплачено банку комісійні за розрахунково-касове обслуговування 1200
5 Отримано на поточний рахунок короткострокову позику банку 35000
6 Здійснено оплату ПП «Люна» за отримані матеріали 2520
7 Відпущено зі складу і витрачено на виробництво матеріали 1400
8 Отримано кошти на поточний рахунок від дебіторів 20000
9 Оприбутковано на склад випущену з виробництва готову продукцію 11000
10 Нараховано амортизацію основних засобів невиробничого призначення 1100
11 Нараховано амортизацію виробничих основних засобів 200
12 В січні 2010 р. спожито електроенергію для виробничих потреб згідно рахунків, виставлених ВАТ «Львівобленерго» 500
13 Відображено податковий кредит з ПДВ
500*0,2= 100 100
14 Оприбутковано товар від ТзОВ «Асканія» 1000
15 Відображено податковий кредит з ПДВ
1000*0,2=200 200
16 Здійснено оплату ВАТ «Львівобленерго» за спожиту електроенергію 600
17 Здійснено оплату ТзОВ «Асканія» за придбаний товар 1200
18 Відвантажено готову продукцію ПП «Одая» 36000
19 Відображено податкове зобов’язання з ПДВ
36000/6 = 6000 6000
20 Отримано оплату за раніше відвантажену готову продукцію від ПП «Одая» 36000
21 Списано фактичну собівартість реалізованої готової продукції 22000
22 Нараховано заробітну плату виробничому персоналу
4620+4620 = 9240 9240
23 Нараховано на Фонд оплати праці виробничого персоналу єдиний соціальний внесок
9240*0,22= 2032,8 2032,8
24 Нараховано заробітну плату невиробничому персоналу
6000+5800+4680 = 16480 16480
25 Нараховано на Фонд оплати праці невиробничого персоналу єдиний соціальний внесок
16480*0,22=3625,6 3625,6
26 Утримано із заробітної плати працівників ТзОВ «Левада» суму податку з доходів фізичних осіб
(9240+16480)*0,18 = 4629,6 4629,6
27 Утримано із заробітної плати військовий збір
(9240+16480)*0,015 = 385,8 385,8
28 Отримано гроші з банку в касу для виплати заробітної плати 8576
29 Виплачено повністю заробітну плату працівникам 8576
30 Перераховано єдиний соціальний внесок 800
31 Оприбутковано папір ксероксний від підзвітної особи 200
32 Використано папір для потреб бухгалтерії 200
33 Отримано з поточного рахунку в банку кошти в касу для господарських потреб 200
34 Повернули підзвітній особі кошти, витрачені на придбання ксероксного паперу 200
35 ТзОВ «Левада» здало в оренду фірмі АТ «Агротранспорт» складське приміщення 8100
36 Відображено податкове зобов’язання з ПДВ від здачі в оренду складського приміщення 1350
37 На розрахунковий рахунок надійшли кошти від фірми АТ «Агротранспорт» за орендовані складські приміщення 8100
38 Нараховано єдиний податок за І квартал 20__ р.
(36000-6000+8100-1350)*3/100 = 1102,5 1102,5
39 Віднесено доходи на фінансовий результат
36000-6000+8100-1350= 36750 36750
40 Віднесено витрати на фінансовий результат
рах.90 – 22000
рах.96 – 1200+1100+16480+3625,6+200+1102,5 = 23708,1
22000+23708,1 = 45708,1 45708,1
41 Відображено отриманий прибуток (збиток) за І квартал 20__ р.
36750-45708,1 = -8958,1 -8958,1
Висновки
Список використаних джерел

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна робота

Кількість сторінок: 16

Рік захисту: 2018

Ціна: 75 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: 095-791-46-13

E-mail: k_alena_@list.ru



Замовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.